Yrke ingenjör, avveckling

Ingenjörer (avveckling) forskar om och planerar det optimala sättet att demontera industriutrustning, maskiner och byggnader i slutet av deras livscykel. De analyserar det arbete som krävs och planerar de olika insatserna. De ger instruktioner till gruppledarna och övervakar deras arbete.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Designprinciper

  Aspekter inom design, såsom harmoni, skala, proportioner, balans, symmetri, utrymme, form, konsistens, färg, ljus, nyans och kongruens, och hur de tillämpas i praktiken.

 • Ritningar

  Kunna läsa och förstå blåkopior, ritningar och planer och föra enkel skriftlig dokumentation.

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

Färdigheter

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Göra blåkopior

  Utforma layoutspecifikationer för maskiner, utrustning och byggnadskonstruktioner. Ange vilka material som ska användas och komponenternas mått. Visa olika vinklar och vyer av produkten.

 • Instruera om säkerhetsåtgärder

  Tillhandahålla instruktioner om möjliga orsaker till olyckor eller riskkällor och förklara vilka skyddsåtgärder som bör vidtas för att garantera hälsa och säkerhet.

 • Utföra analys av säkerhetsdata

  Använda olika säkerhetsdatabaser för att utföra analyser av information om faktiska eller potentiella säkerhetshot.

 • Ta isär maskiner

  Ta isär maskiner enligt fastställda förfaranden och inventarieförteckningar i syfte att möjliggöra ändamålsenlig hantering av delar. Se till att maskinerna kan monteras på nytt efter nedmontering.

 • Utveckla projektscheman

  Fastställa etapper för projektets genomförande och skapa en tidsplan. Synkronisera nödvändig verksamhet, med beaktande av konvergensen i fråga om produktionsfaktorer. Fastställa ett schema.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Montera isär trasiga apparater

  Montera isär utrustning och anordningar som är sönder och inte kan repareras, så att deras separata komponenter kan sorteras, återvinnas och bortskaffas på ett sätt som överensstämmer med avfalls- och återvinningslagstiftningen.

 • Granska tillstånd för byggplaner

  Se över planer för överensstämmelse med koder och tillstånd för konstruktion.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Skriva stressanalysrapporter

  Utarbeta en rapport som innehåller alla resultat av en stressanalys. Ange prestationer, bristfälliga resultat och andra slutsatser.

 • Ta fram designförslag

  Ta fram designplaner för användning i datorunderstödd design (CAD); arbeta inom budgetprognoser; organisera och hålla i möten med kunder.

 • Identifiera byggmaterial från ritningar

  Identifiera material angivna på skisser och ritningar för byggnaden som ska byggas.

 • Ge råd till tekniker

  Erbjuda hjälp och råd till servicetekniker vid maskinfunktionsfel och andra reparationsarbeten.

Source: Sisyphus ODB