Yrke ingenjör, förnybar energi

Ingenjörer (förnybar energi) forskar om alternativa energikällor för att utforma system för produktion av förnybar energi. De strävar efter att optimera energiproduktionen från förnybara källor och minska produktionskostnaderna och miljöpåfrestningarna. De projekterar system som är inriktade på hållbarhet och effektivitet i fråga om energi.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

  Erbjudna maskiner för gruvdrift, konstruktion samt väg- och vattenbyggnad, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och regelmässiga krav.

 • Elektroteknik

  Kunskap om elektroteknik, det ingenjörsområde som avser studier och användning av elektricitet, elektronik och elektromagnetism.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Elkraftteknik

  Underdisciplin inom energi- och elektroteknik som är specialiserad på produktion, överföring, distribution och användning av elkraft genom anslutning av elektriska anordningar till motorer, generatorer och transformatorer, som t.ex. en växel-/likströmsadapter.

 • Industriuppvärmningssystem

  Värmesystem som drivs med gas, trä, olja, biomassa, solenergi och andra förnybara energikällor och deras energibesparingsprinciper, som särskilt gäller industribyggnader och industrianläggningar.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Miljöteknik

  Tillämpning av vetenskapliga och tekniska teorier och principer som syftar till att förbättra miljön och hållbarheten, som till exempel att tillhandahålla rena livsförnödenheter (som luft, vatten och mark) för människor och andra organismer, för miljösanering vid förorening, hållbar energiutveckling och förbättrad avfallshantering och metoder för avfallsminskning.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Strömningsmekanik

  Karakteristika och egenskaper hos vätskor, även gaser och plasma, i stillastående skick och i rörelse, samt deras styrka.

Färdigheter

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Använda CAD-program

  Använda datorstödda system för datorstödd konstruktion (CAD) för att skapa, ändra, analysera eller optimera en konstruktion.

 • Informera om offentlig finansiering

  Informera kunder om de bidrag och finansieringsprogram som tilldelats av regeringen för småskaliga och storskaliga projekt på olika områden, till exempel främjande av förnybar energi.

 • Utveckla energiförbrukningsstrategier

  Bidra till att utveckla effektiva energiförbrukningsstrategier och se till att de är hållbara för byggnader. Se över byggnader och anläggningar för att kartlägga var förbättringar kan göras i fråga om energieffektivitet.

 • Tillämpa termisk hantering

  Tillhandahålla lösningar för termisk hantering inom produktdesign, systemutveckling och elektronisk utrustning som används för att skydda högeffektssystem och -anordningar i krävande miljöer. Dessa kan så småningom användas i samarbete med kunder eller andra ingenjörer.

 • Anpassa energidistributionsscheman

  Övervaka förfaranden inom energidistribution för att bedöma om energiförsörjningen måste ökas eller minskas baserat på förändringar i efterfrågan, och införliva dessa ändringar i distributionsschemat. Se till att ändringarna följs.

 • Undersöka anläggningsplatser för vindkraftparker

  Bedriva forskning på plats och använda en vindatlas för att utvärdera olika platser som kan vara lämpliga för byggande av grupper av vindturbiner, samt göra uppföljande forskning på platsen för att bidra till utarbetandet av byggnadsplaner.

 • Designa vindturbiner

  Utforma elektriska komponenter och blad som används i utrustning som genererar vindenergi till elkraft, och se till att designen är optimerad för att säkerställa säker och effektiv energiproduktion.

 • Informera om solpaneler

  Tillhandahålla information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av solpaneler till organisationer och personer som söker alternativa metoder för energiförsörjning av anläggningar och bostäder samt information om vad man måste ta hänsyn till när man överväger köp och installation av ett solenergisystem.

 • Leda ingenjörsprojekt

  Leda ingenjörsprojekt, budget, tidsfrister och personalresurser samt planera scheman och teknisk verksamhet som är relevant för projektet.

 • Göra elektriska beräkningar

  Fastställa typ, storlek och antal enheter av elektrisk utrustning för ett visst distributionsområde genom komplexa elektriska beräkningar. Dessa görs för instrument såsom transformatorer, kretsbrytare, omkopplare och överspänningsavledare.

 • Informera om geotermiska värmepumpar

  Ge organisationer och individer som söker efter alternativa metoder för att förse byggnader med energi information om kostnader, fördelar och negativa aspekter av installation och användning av geotermiska värmepumpar för allmännyttiga tjänster, och faktorer som de bör ta hänsyn till när de överväger att köpa och installera geotermiska värmepumpar.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Informera om vindturbiner

  Ge organisationer och individer som söker alternativa energilösningar information om kostnader av samt fördelar och nackdelar med installation och användning av vindturbiner, både vanliga och avsedda för bostäder, samt om vad man måste beakta när man överväger användning av vindturbintekniken.

Source: Sisyphus ODB