Yrke inspektör, riskavfall

Inspektörer (riskavfall) inspekterar industriella anläggningar för att se till att de följer bestämmelserna om bortskaffande av avfall och inspekterar utrustningen för att se om den fungerar och överensstämmer med bestämmelserna. Deras uppgift är även att informera allmänheten om farliga ämnen och om bestämmelser om hantering av farligt avfall.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Typer av farligt avfall

  Olika typer av avfall som utgör en risk för miljön eller allmänhetens hälsa och säkerhet, t.ex. radioaktivt avfall, kemikalier och lösningsmedel, elektronik och avfall som innehåller kvicksilver.

 • Lagring av farligt avfall

  Föreskrifter och förfaranden rörande förvaring av material och ämnen som utgör en hälso- och säkerhetsrisk.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

 • Transport av farliga material

  Föreskrifter och säkerhetsförfaranden som används vid transport av farliga material och produkter såsom farligt avfall, kemikalier, sprängämnen och brännbart material.

 • Hantering av farligt avfall

  Metoder som används vid hantering och bortskaffande av farligt avfall, t.ex. asbest, farliga kemikalier, olika föroreningar och smittämnen, samt kunskap om relaterade miljölagar och -regler.

Färdigheter

 • Informera om farligt avfall

  Informera allmänheten eller särskilda organisationer om vikten av korrekt hantering av farligt avfall för att främja allmän säkerhet, säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och öka medvetenheten om de olika typerna av farligt avfall och deras hot mot folkhälsan och säkerheten samt miljön.

 • Inspektera industriutrustning

  Inspektera utrustning som används i industriell verksamhet, t.ex. tillverknings- eller byggutrustning, för att se till att utrustningen överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljölagstiftningen.

 • Ge råd om avfallshantering

  Ge råd till organisationer om hur avfallsföreskrifter och förbättringsstrategier för avfallshantering och avfallsminimering kan införas i syfte att främja miljömässigt hållbara metoder och öka miljömedvetenheten.

 • Kontrollera efterlevnad av bestämmelser om farligt avfall

  Inspektera en organisations eller anläggnings strategier för hantering av farligt avfall i syfte att se till att deras åtgärder följer relevant lagstiftning och att åtgärder vidtas för att förbättra skyddet mot exponering och garantera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

 • Göra miljörevisioner

  Använda utrustning för att mäta olika miljöparametrar för att kunna fastställa miljöproblem och undersöka hur de kan lösas. Utföra inspektioner för att säkerställa att miljölagstiftningen följs.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Inspektera avfallsanläggningar

  Inspektera industriella och kommersiella avfallsanläggningar för att kontrollera deras tillstånd och om deras utrustning överensstämmer med bestämmelserna.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

Source: Sisyphus ODB