Yrke jungman, inre fart

Jungmän (inre fart) är icke-licenserade medlemmar av däckbesättningen ombord på ett fartyg på inlandsvattenvägar. Denna ställning är normalt det första steget för att bli en kvalificerad sjöman och sedan nå högre befattningar. De utför en rad olika arbetsuppgifter inom drift och underhåll av däcksavdelningen, motorn och övrig utrustning, förtöjning och lossning samt (i viss mån) fartygets styrning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöaspekter av inlandssjöfart

  Beaktande av ekologiska aspekter vid fartygsanvändning för att använda fartyg på ett effektivt och miljövänligt sätt. Förstå miljöaspekterna vid navigering på inlandets vattenvägar.

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Faror ombord

  Förhindra (elektriska) faror ombord på fartyg och hantera farliga händelser effektivt om de skulle inträffa. Säkerställa säker ombordstigning och landstigning.

 • Typer av last

  Skilja mellan olika typer av last, t.ex. bulkgods, flytande bulkgods och tunga material.

Färdigheter

 • Förtöja fartyg

  Följa standardförfarandena för att förtöja fartyg. Hantera kommunikation mellan fartyget och stranden.

 • Följa checklistor

  Följa checklistor och se till att alla punkter följs.

 • Följa säkerhetsrutiner vid larm

  Följa säkerhetsrutiner vid larm och agera i enlighet med företagets riktlinjer och förfaranden.

 • Läsa lastningsplaner

  Läsa och förstå innehållet i lastningsplaner; grundläggande kunskaper om hur olika typer av last ska lastas.

 • Hjälpa passagerare att stiga av på ett säkert sätt

  Hjälpa passagerare när de lämnar fartyget, flygplanet, tåget eller annat transportmedel. Ha kunskap om säkerhetsåtgärder och -förfaranden.

 • Förbereda motorrum för drift

  Förbereda och starta huvudmotorn och hjälpmotorer; förbereda utrustningen i motorrummet före avgång; känna till och följa startrutinerna i enlighet med checklistan.

 • Utföra underhålls- och rengöringsuppgifter på fartyg

  Följ styrmannens instruktioner om hjälp med underhåll av utrustning, t.ex. målning eller lackering, splitsning av vajrar och städuppgifter.

 • Göra loss fartyg

  Följa standardförfarandena för att göra loss fartyg. Hantera kommunikationen mellan fartyg och land.

 • Hjälpa passagerare vid ombordstigningen

  Hjälpa passagerarna när de går ombord på fartyg, luftfartyg, tåg eller andra transportmedel. Hålla säkerhetsåtgärder och säkerhetsrutiner i åtanke.

 • Använda olika typer av brandsläckare

  Ha kunskap om och tillämpa olika brandsläckningsmetoder samt olika typer och klasser av brandsläckningsutrustning.

 • Föra bok över serviceåtgärder

  Föra bok över serviceåtgärder där data avseende ombordtid, aktiviteter, skeppares underskrifter och andra uppgifter registreras.

 • Vidarebefordra rapporter från passagerare

  Vidarebefordra information från passagerare till överordnade. Tolka passagerarnas krav och följa upp förfrågningar.

 • Hålla rep i gott skick

  Underhålla splitsar och knutar i rep.

 • Använda livräddningsanordningar

  Använda livräddningsfarkoster och deras sjösättningsredskap och -arrangemang. Använda livräddningsinstrument som livräddningsutrustning, EPIRB, SART, räddningsdräkter och termiska skydd.

 • Vidta säkerhetsåtgärder under färd

  Känna igen osäkra situationer och vidta uppföljningsåtgärder i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Omedelbart varna fartygsledningen. Använda personlig skyddsutrustning och räddningsutrustning.

 • Utföra dagligt underhåll av fartygsmaskineri

  Utföra dagliga underhållsåtgärder på maskiner ombord på fartyg, t.ex. pumpar, rörledningssystem och ballastsystem.

 • Följa trafikregler för inre vattenvägar

  Förstå och tillämpa trafikregler för sjöfart på inre vattenvägar för att garantera säkerheten och undvika kollisioner.

 • Förstå olika typer av slussar och hur de fungerar

  Vara förtrogen med olika slags konstruktioner och funktioner hos broar och slussar på navigationsområdet. Utföra slussnings- och inkörningsåtgärder.

 • Använda utrustning för säker stuvning

  Använda verktyg och utrustning för att utföra säker stuvning och säkerställa korrekt lastning och fastsurrning av varor.

 • Säkra fartyg med rep

  Använda rep för att säkra och lossa fartyget före avgång eller vid ankomst.

 • Sjösätta livbåtar

  Sjösätta och ta upp livbåtar i enlighet med internationella sjöfartsbestämmelser.

 • Tillämpa regler för lasttransport

  Visa kunskaper om relevanta lokala, nationella, europeiska och internationella bestämmelser, standarder och koder för lasttransport.

 • Använda barlast

  Använda barlastsystem; tömma och fylla på barlasttankar.

 • Genomföra säkerhetsövningar

  Planera och genomföra säkerhetsövningar; se till att säkerheten upprätthålls i potentiellt farliga situationer.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Tvätta fartygsdäck

  Rengöra fartygets däck genom att svepa och tvätta det ordentligt. Avlägsna överflödigt salt och vatten för att undvika oxidering.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Rengöra fartygsdelar

  Rengöra motorrum och fartygskomponenter med hjälp av lämpliga rengöringsmaterial; säkerställa efterlevnad av miljöbestämmelserna.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Hjälpa till att kontrollera passagerares agerande i en nödsituation

  Ha kunskap om hur man använder livräddningsutrustning i nödsituationer. Hjälpa passagerare om läckor, kollisioner eller bränder inträffar och bistå vid evakueringen av passagerare. Ha kunskap om krishantering och hantering av folkmassor samt kunna ge första hjälpen ombord.

 • Underhålla fartygs tekniska utrustning i enlighet med instruktioner

  Sköta och underhålla teknisk utrustning och apparatur i enlighet med tekniska instruktioner.

 • Måla fartygsdäck

  Identifiera korrosion och avlägsna den genom att applicera primer och tätningsmedel; måla fartygsdäck för att hindra oxidationsprocessen.

 • Hjälpa till vid ankring

  Hjälpa till vid ankring; använda utrustning och bistå vid manövrering av ankarna.

 • Lasta fartyg

  Lasta och lossa gods på fartyg. Övervaka lastnings- och lossningsoperationer för gods.

 • Underhålla maskinrum på fartyg

  Underhålla ett fartygs motorer och maskinrumsutrustning. Utföra förhandskontroller före avresa och löpande undersökningar under resans gång.

Source: Sisyphus ODB