Yrke kärnkraftsingenjör

Kärnkraftsingenjörer planerar och projekterar teknisk utrustning och tekniska processer på kärnkraftverk och kärnanläggningar. De bedriver teknisk verksamhet i samband med kärnkraftverk och upprättar risklösningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Mekanik

  Teoretiska och praktiska tillämpningar av den forskning som syftar till att studera rörelser och krafter på fysiska organ till utveckling av maskiner och mekaniska anordningar.

 • Bestämmelser för kontaminationsexponering

  Bestämmelserna om exponering för förorenade material eller en farlig miljö som reglerar åtgärderna i samband med riskbedömning, minimering av ytterligare exponering, karantän och behandling av exponerade personer.

 • Väg- och vattenbyggnad

  Ingenjörsdisciplin som studerar utformning, konstruktion och underhåll av naturligt uppförda verk såsom vägar, byggnader och kanaler.

 • Kärnkraft

  Generering av elektrisk energi genom användning av kärnreaktorer och generering av värmeenergi genom omvandling av energin från atomkärnor. Värmen genererar sedan ånga som kan driva en ångturbin för elproduktion.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Kärnfysik

  Fältet inom fysik där protoner och neutroner och deras interaktioner med atomer analyseras.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Upparbetning

  Den process i vilken radioaktiva ämnen kan extraheras eller återvinnas för att användas som kärnbränsle och där avfallsnivåerna kan minskas, dock utan att minska radioaktivitetsnivåerna eller värmeproduktionen.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

 • Gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner

  Erbjudna maskiner för gruvdrift, konstruktion samt väg- och vattenbyggnad, deras funktioner, egenskaper och rättsliga och regelmässiga krav.

Färdigheter

 • Följa säkerhetsföreskrifter för kärnkraftsanläggning

  Följa säkerhetsförfarandena, policyerna och lagstiftningen för kärnkraftsanläggning för att garantera en säker arbetsmiljö för alla anställda och allmänhetens säkerhet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Kalibrera precisionsinstrument

  Undersöka precisionsinstrument och bedöma om instrumentet uppfyller kvalitetskraven och produktionsspecifikationerna. Korrigera och justera tillförlitligheten genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Beräkna strålningsexponering

  Beräkna strålningsdata för olika förfaranden, t.ex. strålningsexponeringens varaktighet och intensitet.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • övervaka kärnkraftsanläggningssystem

  Kontrollera kärnkraftsanläggningssystem, t.ex. ventilations- och vattenavledningssystem, för att säkerställa att de fungerar väl och för att upptäcka oegentligheter.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Utveckla strålskyddsstrategier

  Utveckla strategier för anläggningar och organisationer som riskerar att utsättas för strålning eller radioaktiva ämnen, såsom sjukhus och kärntekniska anläggningar, för att skydda människor i lokalerna i händelse av risk, samt för att minimera strålningsexponering under arbetet.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Utarbeta strategier för nödsituationer i kärnkraftsanläggningar

  Utarbeta och övervaka genomförandet av strategier som syftar till att förebygga funktionsfel, fel och föroreningsrisker i kärnkraftsanläggningar och som anger föreskrivna åtgärder vid en kärnkraftsolycka.

Source: Sisyphus ODB