Yrke klargöringsansvarig

Klargöringsansvariga hanterar utrustning som avlägsnar sediment och fukt från oljeprodukter och oljor. De värmer upp klarningstankar med ånga och silar för klarningsprocessen. De avlägsnar främmande ämnen från ytan av heta oljeprodukter eller oljor med hjälp av skimmers.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • övervaka oljeblandningsprocesser

  Övervaka blandningsprocessen för olja. Göra justeringar i blandningsprocessen enligt testresultat.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Använda våg

  Arbeta med en våg för att mäta obearbetade, halvfärdiga och färdiga produkter.

 • Kontrollera materialflöden vid oljebearbetning

  Justera flödeshastigheten för väte, ånga, luft och vatten till omvandlaren. Väga och tillsätta angivna mängder av katalysatorer och andra kemikalier för härdning av oljor eller fetter.

 • Klargöra oljor genom kokning

  Klargöra olja genom kokning med vatten. Hetta upp nyutvunnen olja tillsammans med en viss mängd tillsatt vatten. Hälla av oljan när det mesta av vattnet har kokats bort och lämna de koagulerade fasta ämnena i botten av kärlet. Sträva efter att kvarlämna fasta ämnen som innehåller en så liten mängd återstående olja som möjligt.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Pumpa produkter

  Använda pumpmaskiner i enlighet med särskilda rutiner beroende på typ av produkt. Säkerställa korrekta mängder och lämplig matning för processen.

 • Klargöra oljor genom utfällning

  Klargöra oljor genom utfällning. Låta färsk olja stå i ett litet fat eller kärl i flera dagar så att de fasta ämnena sjunker till botten. När utfällningen är färdig hälls den klara oljan, eller supernatanten, av och växtresterna lämnas kvar i botten av kärlet. De fasta ämnena kallas bottensatser.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Underhålla tankar

  Rengöra och underhålla tankar, fat och filterskikt med handverktyg och eldrivna verktyg.

 • Bedöma oljors hårdhet

  Bedöma prover för att säkerställa att hårdheten hos oljor överensstämmer med specifikationerna.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Bedöma kvalitetsegenskaper hos livsmedelsprodukter

  Bedöma kvaliteten på livsmedelsprodukter med avseende på de viktigaste egenskaperna (t.ex. fysiska, sensoriska, kemiska, tekniska osv.) av råvaror, halvfärdiga produkter och färdiga produkter.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Filtrera matoljor

  Filtrera olja som en av processerna för oljeutvinning. Pumpa olja, med hjälp av t.ex. silar eller dukar, och följa hälso- och säkerhetsföreskrifterna.

 • Sköta oljeblandningsmaskiner

  Använda maskiner för vägning och blandning av vegetabiliska oljor till produkter, t.ex. salladsoljor, matfett och margarin, enligt respektive formel.

Source: Sisyphus ODB