Yrke kommunikationsvetare

Kommunikationsvetare forskar i olika aspekter av planering, insamling, skapande, organisering, bevarande, användning, utvärdering och utbyte av information genom verbal eller icke-verbal kommunikation. De studerar samspel mellan grupper, mellan individer och mellan individer och teknik (robotar).

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kommunikation

  Utbyte och förmedling av information, idéer, koncept, tankar och känslor genom att använda ett gemensamt system av ord, tecken och semiotiska regler via ett medium.

 • Medietyper

  Masskommunikation, såsom tv, tidningar och radio, som når och påverkar större delen av allmänheten.

 • Kommunikationslära

  Det akademiska området för studier av mänsklig interaktion och kommunikation genom olika medier och hur kommunikationen tolkas på politisk, ekonomisk, kulturell, social och semiotisk nivå.

 • Medievetenskap

  Akademiskt fält som utgörs av studiet av olika mediers historia, innehåll och effekter med särskild inriktning mot masskommunikation.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Bedriva kvantitativ forskning

  Genomföra en systematisk empirisk undersökning av observerbara fenomen med hjälp av statistiska, matematiska eller beräkningsrelaterade metoder.

 • Använda databehandlingsteknik

  Samla in, bearbeta och analysera relevanta data och uppgifter, lagra och uppdatera data på rätt sätt samt illustrera siffror och data med hjälp av grafer och statistiska diagram.

 • Bedriva kvalitativ forskning

  Samla in relevant information genom att tillämpa systematiska metoder som intervjuer, fokusgrupper, textanalys, observationer och fallstudier.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Utveckla kommunikationsstrategier

  Hantera eller bidra till utformningen och genomförandet av en organisations interna och externa kommunikationsplaner och presentation, inbegripet dess onlinenärvaro.

Source: Sisyphus ODB