Yrke kraftverksoperatör

Kraftverksoperatörer ansvarar för säker och korrekt drift av kraftverk, ställverk och tillhörande styrkonstruktioner. De reparerar och utför underhåll på aktuella maskiner och utrustning för att säkerställa att anläggningen fungerar effektivt och för att hantera nödsituationer såsom strömavbrott.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • Elektronik

  Funktionen hos elektroniska kretskort, processorer, chips, datormaskinvara och programvara, inklusive programmering och tillämpningar. Använda denna kunskap för att se till att elektronisk utrustning fungerar korrekt.

 • Kraftverksinstrument

  Den utrustning och de instrument som används för övervakning och kontroll av kraftverk. Detta kräver korrekt drift, kalibrering och regelbundet underhåll.

Färdigheter

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • övervaka utrustning

  Övervakning av utrustning innebär att man kontrollerar mätare eller displayer för att se till en maskin fungerar.

 • Underhålla kraftverksmaskineri

  Underhålla och reparera maskiner och utrustning för drift av kraftverk för att förebygga driftsproblem och se till att alla maskiner fungerar på en tillräcklig nivå.

 • Hantera elavbrott

  Sätta igång de strategier som skapats för att hantera nödsituationer och oförutsedda problem vid generering, överföring och distribution av elkraft, såsom strömavbrott, för att snabbt lösa problemet och återgå till normal drift.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Hantera förfaranden för nödsituationer

  Snabbt reagera i nödsituationer och fastställa planerade nödförfaranden.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

 • Använda fjärrstyrningsutrustning

  Använda fjärrstyrning för att styra utrustning. Iaktta utrustningen noga under användning och använda eventuella sensorer eller kameror som vägledning för dina insatser.

 • Skriva produktionsrapporter

  Upprätta och fylla i skiftscheman och produktionsrapporter i god tid.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Anpassa energidistributionsscheman

  Övervaka förfaranden inom energidistribution för att bedöma om energiförsörjningen måste ökas eller minskas baserat på förändringar i efterfrågan, och införliva dessa ändringar i distributionsschemat. Se till att ändringarna följs.

 • Samordna fjärrkommunikation

  Ansvara för nätverks- och radiokommunikation mellan olika operativa enheter. Ta emot och överföra eller vidarebefordra radio- och telekommeddelanden eller samtal. Detta kan inbegripa meddelanden från allmänheten eller räddningstjänst.

 • Hantera kommunikation mellan arbetslag på olika skift

  Kommunicera relevant information om förhållanden på arbetsplatsen, framsteg, händelser och potentiella problem till arbetarna i nästa skift.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • övervaka mätinstrument

  Övervaka data som visas på ett mätinstrument avseende mätning av tryck, temperatur, materialtjocklek och annat.

 • Slå av säkringar

  Synkronisera tillkommande genererande enheter med enheter som redan är i drift. Slå av säkringar vid det exakta tidpunkter för överensstämmelse mellan de båda enhetstyperna.

Source: Sisyphus ODB