Yrke laboratorietekniker, biokemi

Laboratorietekniker (biokemi) ger tekniskt stöd för forskning, analys och testning av reaktioner som orsakas av kemikalier i levande organismer. De använder laboratorieutrustning för att bistå vid utarbetande eller förbättring av kemikaliebaserade produkter och samlar in och analyserar data för experiment, upprättar rapporter och upprätthåller lager av laboratoriemateriel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Genetik

  Läran om arvsmassa, gener och variationer i levande organismer. Genetisk forskning syftar till att förstå hur arvsprocessen från föräldrar till avkomma fungerar och hur gener i levande varelser är uppbyggda och beter sig.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Laboratorieutrustning

  Verktyg och utrustning som används av forskare och andra vetenskapliga experter i ett laboratorium.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

Färdigheter

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Använda laboratorieutrustning

  Använda laboratorieutrustningen på rätt sätt vid arbete i ett laboratorium.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

Source: Sisyphus ODB