Yrke laboratorietekniker, zoologi

Laboratorietekniker (zoologi) ger tekniskt stöd för forskning och testning av djurarter med hjälp av laboratorieutrustning. De bistår vid forskning som rör djur samt deras omgivningar och ekosystem. De samlar in och analyserar data, upprättar rapporter och upprätthåller lager av laboratoriemateriel.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Laboratorieutrustning

  Verktyg och utrustning som används av forskare och andra vetenskapliga experter i ett laboratorium.

 • Djurens biologi

  Djurens struktur, utveckling och klassificering och hur de interagerar med ekosystemen.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

Färdigheter

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Göra lagerinventering

  Kontrollera produktlagret med avseende på balans mellan tillgång och lagerkostnader.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Tillämpa säkerhetsrutiner i laboratoriet

  Se till att laboratorieutrustning används på ett säkert sätt och hanteringen av prov och provexemplar är korrekt. Arbeta för att säkerställa forskningsresultatens giltighet.

 • Underhålla laboratorieutrustning

  Rena laboratorieartiklar av glas och annan utrustning efter användning samt leta efter skador eller korrosion för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Assistera vid laboratoriedokumentation

  Assistera vid laboratoriedokumentation, med särskild hänsyn till policyer och standardiserade operativa förfaranden.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Använda laboratorieutrustning

  Använda laboratorieutrustningen på rätt sätt vid arbete i ett laboratorium.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Kalibrera laboratorieutrustning

  Kalibrera laboratorieutrustning genom att jämföra mätningar: en med känt värde eller känd precision utförd med ett tillförlitligt instrument och den andra med annat laboratorieinstrument. Utföra mätningarna på ett så likartat sätt som möjligt.

Source: Sisyphus ODB