Yrke lantbruksinspektör

Lantbruksinspektörer övervakar jordbruksverksamhet på gårdar och andra jordbruksanläggningar. De inspekterar olika aktiviteter såsom hälso- och säkerhetsåtgärder, kostnader och produktionsprocesser för att säkerställa att arbetstagare och deras aktiviteter följer lämplig lagstiftning och standarder. Lantbruksinspektörer analyserar och rapporterar även sina resultat.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Registrering av olyckor och incidenter

  Metoder för rapportering och registrering av tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

 • Agronomiska produktionsprinciper

  Teknik, metoder och principer för konventionell agronomisk produktion.

 • Miljöskyddslagstiftning för jordbruk och skogsbruk

  Kunskap om miljölagstiftning samt riktlinjer och principer som rör jordbruk och skogsbruk. Kunskap om hur lokala jordbruksverksamheter och -metoder påverkar miljön. Vidta åtgärder för att anpassa produktionen efter nya miljölagar och -riktlinjer.

 • Produktionsprinciper inom jordbruksområdet

  Principer och villkor för ekologisk och hållbar jordbruksproduktion.

 • Förebyggande av miljöföroreningar

  Försiktighetsåtgärder vid förorening av miljön, förfaranden för att bekämpa föroreningar och tillhörande utrustning samt möjliga åtgärder för att skydda miljön.

Färdigheter

 • Följa upp rapporterade klagomål

  Följa upp klagomål eller olycksrapporter för att vidta lämpliga åtgärder för problemlösning. Kontakta de behöriga myndigheterna eller den interna personalen för att tillhandahålla lösningar i olika situationer.

 • Se till att saneringsrutiner följs

  Säkerställa standarder för sanering och hygien som är nödvändiga för en effektiv bekämpning av svampar och andra parasiter under intensiva odlingsförhållanden. Framställa oförorenad fisk och ägg genom strikta sanitära förfaranden och undvikande av fisk med bärarstatus. Övervaka isoleringen och identifieringen av medlet med särskilt immunantiserum.

 • Kommunicera arbetsmiljöåtgärder

  Informera om tillämpliga regler, riktlinjer och åtgärder för att undvika olyckor och risker på arbetsplatsen.

 • Utföra inspektionsanalyser

  Undersöka och rapportera om inspektionsförfaranden, tekniker, utrustning och material.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Leda miljöundersökningar

  Genomföra undersökningar för att samla in information för analys och hantering av miljörisker inom en organisation eller i ett större sammanhang.

 • Genomföra inspektioner

  Genomföra säkerhetsinspektioner på problemområden i syfte att identifiera och rapportera om potentiella faror eller säkerhetsbrister; vidta åtgärder för att maximera säkerhetsstandarden.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • övervaka förhållandena på arbetsplatsen

  Regelbundet se till att arbetsförhållandena på platsen uppfyller arbetsmiljökraven; se till att det föreslagna arbetet inte kommer att utgöra en fara för andras fysiska säkerhet.

 • Identifiera faror på arbetsplatsen

  Utföra säkerhetsrevisioner och -inspektioner på arbetsplatser och arbetsutrustning. Se till att de uppfyller säkerhetsbestämmelserna samt identifiera faror och risker.

Source: Sisyphus ODB