Yrke lastinspektör

Lastinspektörers uppgift är att fastställa huruvida frakten är säker och åtföljs av korrekt dokumentation. De inspekterar, hanterar och dokumenterar godstransporter samtidigt som de kontrollerar att innehållet överensstämmer med lokala, nationella och internationella bestämmelser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Bestämmelser för frakt av farlig last

  Känna till de regleringssystem som mest tillämpas vid transport av farligt material. Känna till särskilda regelverk, t.ex. IATA-reglerna för farligt gods (DRG) för transport med flyg, eller International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) för transport av farliga material till havs.

 • Transportsätt för gods

  Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

 • Transportmetoder

  Kunskap om principer och metoder för att flytta människor eller varor med flyg, tåg, båt eller vägtransport, inbegripet relativa kostnader och optimala arbetsstrategier.

Färdigheter

 • Ha uppsikt över lossning av last

  Övervaka processer för lossning av utrustning, gods, varor och andra föremål. Se till att allt hanteras och förvaras korrekt i enlighet med föreskrifter och normer.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Ta fram rapporter över fraktleveranser

  Sammanställa och lämna in rapporter om godstransporter. Inkludera detaljerad information om transportförhållanden och godshantering; rapportera problem vid behov.

 • Säkerställa att transportbestämmelserna följs

  Säkerställa efterlevnad av gällande transportbestämmelser, -förordningar och -policyer; hålla transporter säkra och skadefria; säkra säkerheten av personalen som hanterar lasten.

 • Observera lastningspersonal vid lastning

  Observera lastningsprocessen, se till att personalen följer samtliga tillämpliga regler och förfaranden samt övervaka lastning av tungt och potentiellt farligt gods.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Inspektera farlig last i enlighet med bestämmelser

  Inspektera och ta hänsyn till bestämmelser om farlig eller känslig last såsom biomedicinskt avfall, transplantationsorgan och blod. Lasterna kan behöva korsa landsgränser på vägen till destinationen. Följa godslagstiftning för att undvika böter för transportföretaget eller organisationen som transporterar/skickar lasten.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordon

  Anpassa lastens vikt efter kapaciteten hos transportfordonen. Kontrollera den maximala lastkapaciteten för fordonet i fråga och vikten på varje enskild låda i lasten.

 • Använda verktyg för riggning

  Använda verktyg för riggning såsom linor, rep, block och vinschar för att fästa höga konstruktioner på ett säkert sätt.

 • övervaka lastning

  Övervaka processen för att lasta utrustning, gods, varor och andra artiklar. Se till att allt fraktgods hanteras och förvaras korrekt i enlighet med bestämmelser och standarder.

 • Lasta transportfordon

  Placera, skydda, surra fast och balansera last.

 • Inspektera gods

  Inspektera, dokumentera och hantera gods, kontrollera att allt innehåll följer nationella, internationella och lokala bestämmelser.

 • Söka rätt på fakta

  Fastställa relevanta fakta i syfte att genomföra revisioner.

 • Hantera utrustning för lastinspektion

  Hantera utrustning och verktyg för lastinspektion, t.ex. bänkcentrifuger, djupmätare, bärbara datorer, måttband och vattenprovtagare.

 • Ge råd rörande brott mot föreskrifter

  Ge råd om förebyggande och korrigerande åtgärder samt åtgärda brott mot, eller bristande efterlevnad av, rättsliga föreskrifter.

Source: Sisyphus ODB