Yrke ljusdesigner

Ljusdesigner utarbetar belysningskoncept för föreställningar och övervakar dess förverkligande. Deras arbete bygger på forskning och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. De har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, scenpersonal och det konstnärliga teamet. Vid repetitioner och föreställningar kontrollerar de scenpersonalen för att uppnå bästa möjliga tidsplanering (timing) och manövrering. Ljusdesigner utarbetar belysningsscheman, cue-listor och annan dokumentation för att stödja operatörerna och produktionspersonalen. Ljusdesigner arbetar ibland som självständiga konstnärer och skapar ljuskonst utanför föreställningssammanhang.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

 • Ställa in scenljus

  Rikta in, styra, justera och anpassa scenljus, antingen på egen hand eller som ledare av ett team. Samordna med teamet för att avgöra optimal belysning.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

 • Ansvara för planeringen av scenbelysning

  Se till att instruktionerna för scenbelysning matas in korrekt i ljuspanelen. Mata in nivåer, positioner, övergångar osv.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Upprätta en ljusplan

  Ta fram tekniska ritningar och dokumentation på belysningsavdelningen.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Mäta platsen för föreställningen

  Mäta platsen för föreställningen för att beräkna hur mycket belysningsutrustning som behövs och var den kan placeras.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Kontrollera genomförbarhet

  Tolka en konstnärlig plan och kontrollera om den beskrivna utformningen kan genomföras.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Bedöma elbehov

  Förbereda och styra tillhandahållandet av elkraft till olika områden.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

Source: Sisyphus ODB