Yrke ljustekniker

Ljustekniker sätter upp, förbereder, kontrollerar och utför underhåll på utrustning för att tillhandahålla bästa möjliga belysningskvalitet för liveframträdanden och filmer. De samarbetar med transportteamet vid nedlastning, uppriggning och styrning av belysningsutrustning och -instrument.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • Fördela kontrollsignaler

  Fördela kontrollsignaler mellan ljustavlor, dimrar och annan belysningsutrustning. Kontrollsystemen kan vara antingen DMX eller nätbaserade.

 • Tillhandahålla ström

  Tillhandahålla ström för belysnings-, scen-, ljud-, video- och inspelningsändamål.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Se till att ett mobilt elsystem är säkert

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder samtidigt som en tillfällig kraftdistribution tillhandahålls på ett oberoende sätt. Mäta och starta en anläggning.

 • Upprätta en ljusplan

  Ta fram tekniska ritningar och dokumentation på belysningsavdelningen.

 • Underhålla dimmerutrustning

  Kontrollera och driva dimmerutrustning. Vidta lämpliga åtgärder om utrustningen är defekt, korrigera felet själv eller hänvisa det till en specialiserad reparationsverkstad.

 • Ställa in ljusutrustningen

  Rikta och ställa in befintlig konventionell ljusutrustning enligt anvisningar och information från någon på golvet.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Förebygga tekniska problem med ljusutrustning

  Förutse eventuella tekniska problem med ljusutrustning.

 • Ljussätta en föreställning

  Ljussätta en föreställning baserat på konkreta produktionsbehov.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Ställa in scenljus

  Rikta in, styra, justera och anpassa scenljus, antingen på egen hand eller som ledare av ett team. Samordna med teamet för att avgöra optimal belysning.

 • Använda dimmerutrustning

  Installera, ansluta och använda dimmerutrustning (med uttag) i en miljö för direktuppträdande.

 • Underhålla ljusutrustning

  Kontrollera, underhålla och reparera elektrisk, mekanisk och optisk ljusutrustning.

 • Rigga ljus

  Rigga, koppla, testa och rigga ned ljusutrustningen.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Använda ljusutrustning

  Sköta ljusutrustning vid produktion av film, reklam, animeringar och andra visuella produktioner för att skapa en lämplig atmosfär med belysningen.

 • Packa elektronisk utrustning

  Packa känslig elektronisk utrustning på ett säkert sätt för lagring och transport.

 • Montera belysning

  Montera, ansluta och testa belysningsutrustning i en miljö med liveuppträdande.

 • Bedöma elbehov

  Förbereda och styra tillhandahållandet av elkraft till olika områden.

Source: Sisyphus ODB