Yrke maskinoperatör, livsmedelstork

Maskinoperatörer (livsmedelstork) sköter roterande torkar för att avlägsna fukt från råvaror eller livsmedelsprodukter under omvandling. De iakttar instrument för att kontrollera torktemperaturen och reglerar ångtrycket för att fastställa om produkterna har den angivna fukthalten.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Recept för spannmålstorkning

  Former och metoder för torkning av spannmål i enlighet med krav och produkter. Reglering av temperatur, torkningstider och hantering av sädesslag före och efter torkningen.

 • Livsmedelstorkning

  De processer genom vilka frukt och grönsaker torkas, inklusive tekniker som t.ex. soltorkning, torkning inomhus och industriella tillämpningar för torkning av livsmedel. Dehydreringsprocessen omfattar urval av frukt och grönsaker efter deras storlek, tvättning av frukten, klassificering enligt produkt, lagring och blandning med ingredienser som resulterar i en slutprodukt.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

Färdigheter

 • Tillämpa olika rostningsmetoder

  Använda olika metoder för att rosta kakaobönor, till exempel ugnsstekning, luftrostning, trumrostning, kafferostning och varmluftspistol. Använd de olika metoderna i enlighet med produktionskraven, typen av kakaobönor och önskad chokladprodukt.

 • Använda industriugnar

  Observera temperatur och värma upp ugnen till den angivna temperaturen. Använda ugnsplåtar och underlätta rostningen med hjälp av instrument som hindrar korn från att fastna i plåtarna.

 • Underhålla industriugnar

  Sköta industriugnar i syfte att säkerställa effektiv och korrekt drift.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Markera skillnader i färg

  Identifiera skillnader mellan färger, till exempel färgnyanser.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • övervaka temperatur vid tillverkning av mat och dryck

  Övervaka och kontrollera de temperaturer som krävs under de olika tillverkningsfaserna tills produkten uppnår lämpliga egenskaper i enlighet med specifikationerna.

 • Följa hygienförfaranden vid livsmedelsberedning

  Se till att arbetsutrymmet är rent och överensstämmer med hygienstandarder inom livsmedelsindustrin.

 • Sköta torkutrustning

  Sköta torkutrustning, bl.a. torkugnar, golvugnar, rostar, kolugnar och utrustning för vakuumtorkning.

 • Kontrollera tillverkningsparametrar

  Kontrollera tillverkningsparametrar för att hålla de tekniska processerna under kontroll.

 • Följa produktionsschema

  Följa produktionsschemat med beaktande av alla krav, tidsaspekter och behov. I det här schemat anges vilka enskilda varor som ska produceras under varje tidsperiod och det omfattar olika aspekter som produktion, bemanning, inventering osv. Det är vanligtvis kopplat till tillverkning där planen anger när och hur mycket av varje produkt som kommer att krävas. Använda all information i det faktiska genomförandet av planen.

 • Hantera brandfarliga ämnen

  Hantera brandfarliga ämnen inom rostningsverksamhet och säkerställa att säkerhetsåtgärder finns införlivade.

 • Säkra gods enligt arbetsorder

  Fästa band runt staplar av produkter före transport eller förvaring.

 • Kontrollera ångflöde

  Släpp in ånga genom ledningar eller bränsle i ugnen för att värma upp torken.

 • Sköta maskinfläktar

  Starta fläktar som tvingar in konditionerad luft i trummor eller fack.

 • Anpassa torkningsprocess efter olika varor

  Anpassa maskinens inställningar så att torkningsprocesser, torkningstider och särskilda behandlingar anpassas till kraven för de varor som ska torkas.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Jämföra rostade bönor med en standard

  Jämföra färg, fuktighetshalt, hårdhet och andra egenskaper hos rostade bönor med färgen hos standardprover.

 • Sörja för goda sanitära förhållanden

  Hålla arbetsplatser och utrustning fria från smuts, infektioner och sjukdomar genom att ta bort avfall och tillhandahålla lämplig rengöring.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Följa skriftliga instruktioner

  Följa skriftliga instruktioner för att utföra en uppgift eller genomföra ett förfarande steg för steg.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

Source: Sisyphus ODB