Yrke miljögeolog

Miljögeologer undersöker hur mineralutvinning kan påverka jordens och dess resursers sammansättning och fysiska egenskaper. De ger råd i frågor såsom återvinning av mark och miljöförstöring.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljölagstiftning

  Miljöpolitik och lagstiftning som är tillämplig inom ett visst område.

Färdigheter

 • Undersöka geokemiska prover

  Analysera laboratorieprover med hjälp av utrustning såsom spektrometrar, gaskromatografer, mikroskop, mikrosonder och kolanalysatorer. Fastställa ålder och egenskaper hos miljöprover såsom mineraler, bergarter eller jord.

 • Vidta erosionsförebyggande åtgärder

  Hantera erosionsförebyggande processer och projekt. Planera erosionsförebyggande åtgärder för att kontrollera eller förhindra erosion från att inträffa och undvika vattenförorening eller markförlust.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Hantera miljöpåverkan

  Genomföra åtgärder för att minimera de biologiska, kemiska och fysiska konsekvenserna av gruvdrift på miljön.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Vidta sedimentförebyggande åtgärder

  Hantera processer och projekt för sedimentförebyggande. Planera sedimentförebyggande åtgärder för att hindra förorening av vattendrag på grund av eroderad mark.

 • Informera om miljöpåverkan från gruvdrift

  Förbereda samtal, föreläsningar, samråd med berörda parter och offentliga utfrågningar om miljöfrågor i samband med gruvdrift.

 • Utveckla saneringsstrategier för verksamhetsplatser

  Genomföra fältstudier och ge råd om områden med förorenad mark eller förorenat grundvatten på industri- och gruvlokaliseringar. Ta fram metoder för lagring av schaktmassor. Utveckla strategier för att återställa uttömda utvinningsplatser till ett naturligt tillstånd.

 • Göra miljöbedömningar av verksamhetsplatser

  Hantera och övervaka miljöbedömningar vid prospektering av mark för gruvdrift eller industriverksamhet. Definiera och avgränsa områden för geokemisk analys och vetenskaplig forskning.

 • Ge råd om miljöfrågor i samband med gruvdrift

  Samarbeta med ingenjörer, lantmätare, geoteknisk personal och metallurger som arbetar med miljöskydd och återställande av mark efter gruvdrift.

 • Studera grundvatten

  Förbereda och genomföra fältstudier för att fastställa grundvattnets kvalitet. Analysera och tolka kartor, modeller och geografiska data. Bilda en bild av ytvatten- och markföroreningar. Lämna in rapporter om problem med deponigrundvatten, t.ex. föroreningar orsakade av kolförbränning.

Source: Sisyphus ODB