Yrke montör, kontrollutrustning

Montörer (kontrollutrustning) läser schematiska ritningar för att montera ihop styrpanelenheter för elektrisk utrustning. De monterar ihop ledningar, omkopplare, styr- och mätutrustning samt kablar med hjälp av handverktyg.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bestämmelser för elektrisk utrustning

  De nationella och internationella regler som rör användning och tillverkning av elektrisk utrustning på fabriksgolvet. Dessa regler inbegriper bestämmelser och riktlinjer för bland annat allmän riskhantering, tillverkning av elektrisk utrustning, provning av elektrisk utrustning, installation av elektrisk utrustning, varningsmärkning och certifikat.

 • Elkraftteknik

  Underdisciplin inom energi- och elektroteknik som är specialiserad på produktion, överföring, distribution och användning av elkraft genom anslutning av elektriska anordningar till motorer, generatorer och transformatorer, som t.ex. en växel-/likströmsadapter.

 • Omkopplare

  Anordningar som kan öppna och stänga elektriska kretsar, till exempel strömbrytare och kretsbrytare.

 • Kopplingsschema

  En visuell bild av en elektrisk krets, dess komponenter och kopplingarna mellan dessa komponenter.

 • Kabelsele

  Lednings- eller kabelanordningar som är sammanbundna med buntband, tejp eller remmar och som överför signaler eller elektricitet. När kablarna är sammanbundna skyddas de mot skador, är kompaktare och kräver mindre tid att installera.

 • Kraftelektronik

  Drift, konstruktion och användning av elektronik som styr och omvandlar elkraft. Effektomvandlingssystem kategoriseras vanligtvis som växel-/likström eller likriktare, lik-/växelström eller växelriktare, likströmsomvandlare och växelströmsomvandlare.

 • Kabeltillbehör

  Ellednings- och kabelprodukter samt tillbehör, t.ex. elektriska kontaktdon, skarvar och ledningsisolering.

 • Elektromekanik

  Teknikprocesser som kombinerar elektrisk och mekanisk teknik inom elektromekaniska tillämpningar i anordningar som kräver el för att skapa mekaniska rörelser eller utrustning som genererar el genom mekaniska rörelser.

 • Kontrollpanelskomponenter

  De delar som finns i kontrollpaneler, t.ex. ledningar, kretsbrytare, spårbrytare, växlar, programmerbara logiska styrsystem (PLC), kontaktorer och transformatorer.

Färdigheter

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Montera kontrollpanelskomponenter

  Montera de elektriska komponenterna och anordningarna på kontrollpanelen, t.ex. kretsbrytare, DIN-skenor och omkopplare.

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Installera strömbrytare

  Förbereda ledningar för installation i en strömbrytare. Ansluta ledningar till strömbrytaren. Montera strömbrytaren korrekt på rätt plats.

 • Organisera kablar

  Fästa ledningsmärken och kabeletiketter för att identifiera och organisera kablar. Använda buntband eller kabelremmar för bunta ihop kablarna.

 • Applicera beläggningar på elutrustning

  Bereda och applicera beläggningar, till exempel silikonskyddslack, på elektrisk utrustning och dess komponenter för att skydda utrustningen mot fukt, hög temperatur och damm.

 • Använda elverktyg för kablar

  Använda verktyg för att manipulera kablar som ska användas för elarbeten, t.ex. kabelskalare, krympverktyg, lödkolvar, momentnycklar och värmepistoler.

 • Samla ihop kontrollpanelskomponenter

  Välja ut lämpliga komponenter till kontrollpanelen, till exempel ledningar och kretsbrytare, så att den uppfyller de angivna kraven.

 • Koppla upp kontrollpanel

  Skala ledningsändarna för att säkerställa lämplig anslutning och fästa ledningarna mot kontrollpanelens komponenter. Vara uppmärksam på ledningens märkning, färg och storlek. Hålla ordning på ledningen genom att använda en ledningskanal eller kabelband.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Binda samman kablar

  Binda samman kablar eller ledare med hjälp av kabelband, rör, kabelsnören, hylsor, spot-band, kabelklämmor eller band.

 • Tolka elscheman

  Läsa och förstå ritningar och elscheman, förstå tekniska instruktioner och tekniska manualer för montering av elektrisk utrustning samt ha kunskap om ellära och elektroniska komponenter.

 • Skala kablar

  Skala kabeländar med hjälp av kabelskalare för att se till att anslutningar är korrekta och fungerande.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

Source: Sisyphus ODB