Yrke montör, medicinsk utrustning

Montörer (medicinsk utrustning) tillverkar instrument, maskiner och apparater som kan användas för att förebygga, diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd. Medicinsk utrustning kan var icke-elektrisk, t.ex. rör, nålar, dräneringssatser och sterila pipetter, eller eldriven, t.ex. pacemakrar, MRT-maskiner och röntgenapparater. Vissa montörer av medicinsk utrustning kan även arbeta med tillverkning av medicinska möbler, t.ex. sjukhussängar och operationsbord.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

 • Steriliseringstekniker

  Metoder och tekniker som används för att förstöra eller avlägsna mikroorganismer såsom virus och bakterier som kan förorena medicinska instrument eller de olika typer av material som förekommer inom hälso- och sjukvården.

 • Material för medicintekniska produkter

  Olika material som används för att framställa medicintekniska produkter, t.ex. polymermaterial, termoplastiska material, härdplast, metallegeringar och läder. När valet av material görs måste hänsyn tas till medicinska föreskrifter, kostnader och biokompatibilitet.

 • Medicintekniska produkter

  Utrustning och anordningar som används för att diagnostisera, förebygga och behandla medicinska problem. Medicintekniska produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, från sprutor och proteser till MRI-maskiner och hörapparater.

Färdigheter

 • Rapportera om undermåliga tillverkningsmaterial

  Upprätthålla erforderliga företagsregister och -formulär för att rapportera eventuella undermåliga material eller tveksamma förhållanden avseende tillverkningsmaskiner och -utrustning.

 • Avläsa monteringsscheman

  Avläsa och tolka scheman som innehåller en förteckning över alla delar och komponenter i en viss produkt. Schemat identifierar de olika komponenterna och materialen och ger anvisningar om hur man monterar en produkt.

 • Förse maskin med material

  Se till att maskinen förses med nödvändigt och tillräckligt material samt reglera placering eller automatisk inmatning och utmatning av arbetsstycken i maskinen eller andra verktygsmaskiner i produktionslinjen.

 • Bearbeta material för medicintekniska produkter

  Bearbeta material som används vid tillverkning av medicintekniska produkter, t.ex. metallegeringar, rostfritt stål, kompositer eller polymerglas.

 • Testa medicintekniska produkter

  Se till att medicintekniska produkter är lämpliga för patienten samt testa och utvärdera dem för att se till att de fungerar korrekt. Göra justeringar för att säkerställa lämplighet, funktion och komfort.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Tillverka medicintekniska produkter

  Tillverka medicintekniska produkter i enlighet med företagets specifikationer och nationella och internationella bestämmelser. Använda speciella material, verktyg och maskiner för att montera de medicintekniska produkterna. Använda gjutning, svetsning eller limning beroende på typen av medicinteknisk produkt. Hålla en hög renhetsgrad under hela tillverkningsprocessen.

 • Förpacka medicinsk utrustning efter sterilisering

  Montera ihop och förpacka steriliserad medicinsk utrustning och steriliserade medicintekniska produkter samt försegla och märka dem på korrekt sätt för vidare användning.

 • Underhålla medicintekniska produkter

  Se till att alla medicintekniska produkter och apparater förvaras och hanteras på lämpligt sätt så att de bibehåller sin funktion och sina egenskaper.

 • Använda renrumsklädsel

  Använda lämpliga kläder för miljöer som kräver hög renhetsnivå för att kunna minska kontaminering.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Använda teknisk utrustning för sterilisering

  Arbeta med teknisk utrustning och maskiner såsom ångsteriliseringsapparater för att rengöra och desinficera utrustning och enheter.

 • Avlägsna defekta produkter

  Avlägsna defekta material från produktionslinjen.

 • Rada upp komponenter

  Rada upp och lägga fram komponenter för att sätta ihop dem på ett korrekt sätt i enlighet med ritningar och tekniska planer.

 • Fästa komponenter

  Koppla samman komponenter i enlighet med ritningar och tekniska planer, så att delar eller färdiga produkter kan skapas.

 • Montera färdig produkt

  Installera och mekaniskt anpassa alla komponenter och delsystem, i enlighet med fabriksföreskrifter och rättsliga standarder.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Rengöra komponenter vid montering

  Rengöra komponenter innan de sätts fast på andra enheter eller komponentuppsättningar under monteringsprocessen.

Source: Sisyphus ODB