Yrke navigationslärare

Navigationslärare ger kunder teoretisk och praktisk undervisning i säker hantering och framdrift av båtar och fartyg i enlighet med gällande föreskrifter. De hjälper elever att utveckla de nödvändiga färdigheterna för navigering till sjöss och förbereder dem för teori- och körprov. De kan också utöva tillsyn över körprov.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Elektriska fartygssystem

  De olika komponenter som ingår i elektriska fartygssystem och samspelet mellan dessa komponenter.

 • Principer för fartygsstabilitet

  Grundligt förstå principerna för fartygsstabilitet; följa säkerhetskraven vid lastning och lossning av gods.

 • Fartygsmekanik

  Mekanik som används på båtar och fartyg. Förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om relevanta frågor för att lösa problem som rör mekanik.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Fartygets fysiska delar

  Ingående kunskaper om fartygets olika fysiska komponenter. Tillhandahållande av underhålls- och serviceåtgärder för att säkerställa optimal drift.

Färdigheter

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Ta hänsyn till elevers situation

  Ta studenternas personliga bakgrund i beaktande i undervisningen och visa empati och respekt.

 • Tolka trafiksignaler

  Observera trafikljus, vägförhållanden, trafiken i omgivningen och föreskrivna hastighetsgränser för att säkra säkerheten. Tolka trafiksignaler och handla i enlighet med detta.

 • Inspektera fartyg

  Inspektera fartyg för att se till att de fungerar på ett effektivt och säkert sätt. Hålla fartyget och dess utrustning i det skick som krävs enligt reglerna.

 • övervaka utvecklingen inom ett kunskapsområde

  Hålla jämna steg med ny forskning, ny lagstiftning och andra viktiga förändringar på arbetsmarknaden eller inom andra områden som rör det relevanta kunskapsfältet.

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

Source: Sisyphus ODB