Yrke optikingenjör

Optikingenjörer projekterar och utarbetar olika industriella tillämpningar med optik. De är förtrogna med ljus, ljustransmissionsprinciper och optik för utformning av tekniska specifikationer för utrustning såsom mikroskop, linser, teleskop och andra optiska anordningar.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Optik

  Vetenskapen om ljusets beståndsdelar och reaktioner.

 • Ingenjörsprinciper

  Tekniska aspekter som funktionalitet, reproducerbarhet och kostnader i förhållande till konstruktionen och hur de tillämpas i ingenjörsprojekt.

 • Typer av optisk utrustning

  Kunskap om olika typer av optiska instrument och linser, t.ex. mikroskop och teleskop, samt deras mekanik, komponenter och egenskaper.

 • Standarder för optisk utrustning

  Nationella och internationella kvalitets- och säkerhetsstandarder och -föreskrifter för användning och tillverkning av optisk utrustning, inkl. optiska material, optiska komponenter, optiska system, oftalmologisk utrustning, optomekanisk utrustning, optisk mätutrustning, fotoutrustning samt optoelektronisk utrustning.

 • Brytkraft

  Brytkraft eller optisk kraft är den grad i vilken ett optiskt system, till exempel en lins, konvergerar eller divergerar ljus. Divergerande linser har en negativ brytkraft, medan konvergerande linser har en positiv brytkraft.

 • Optikkomponenter

  Komponenter och material som är nödvändiga för uppbyggnad av optiska instrument, till exempel linser och ramar.

 • Tillverkning av optisk utrustning

  Processen och de olika stegen i tillverkningen av en optisk produkt, från design- och prototypstadiet till tillverkning av optiska komponenter och linser, montering av optisk utrustning, och mellan- och slutprovning av de optiska produkterna och dess komponenter.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Egenskaper hos optiska glas

  Egenskaperna hos optiska glas såsom brytningsindex, dispersion och kemiska egenskaper.

 • Optikteknik

  Teknisk gren inriktad på utvecklingen av optiska instrument och tillämpningar, till exempel teleskop, mikroskop, linser, lasrar, fiberoptisk kommunikation och bildsystem.

 • Designritningar

  Förstå designritningar som beskriver utformningen av produkter, verktyg och tekniska system.

Färdigheter

 • Designa optiska prototyper

  Designa och utveckla prototyper till optiska produkter och komponenter med hjälp av programvara för tekniska ritningar.

 • Godkänna teknisk konstruktion

  Godkänna den färdigställda tekniska konstruktionen för faktisk tillverkning och montering av produkten.

 • Skapa modeller för optiska system

  Modellera och simulera optiska system, produkter och komponenter med hjälp av teknisk konstruktionsprogramvara. Bedöma produktens bärkraft och undersöka de fysiska parametrarna för att säkerställa en framgångsrik produktionsprocess.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Använda utrustning för vetenskaplig mätning

  Använda anordningar, maskiner och utrustning för vetenskapliga mätningar. Den vetenskapliga utrustningen består av specialiserade mätinstrument som raffinerats för att underlätta insamling av data.

 • Testa optiska komponenter

  Testa optiska system, produkter och komponenter med ändamålsenliga optiska testmetoder, till exempel axialprovning och snedprovning.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • ändra tekniska ritningar

  Anpassa utformningen av produkter eller delar av produkter så att de uppfyller kraven.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Utveckla optiska testmetoder

  Utveckla testprotokoll för att möjliggöra olika analyser av optiska system, produkter och komponenter.

 • Rapportera analysresultat

  Utarbeta forskningsdokument eller ge presentationer för att rapportera resultaten av ett genomfört forsknings- och analysprojekt, med angivande av de analysförfaranden och analysmetoder som lett fram till resultaten samt potentiella tolkningar av resultaten.

 • Studera litteratur i en fråga

  Bedriva omfattande och systematisk forskning i information och publikationer om ett visst ämne. Presentera en jämförande utvärderande litteratursammanfattning.

 • Tillverka produktionsprototyper

  Utarbeta tidiga modeller eller prototyper i syfte att testa koncept och replikerbarhet. Skapa prototyper att bedöma i samband med förproduktionstester.

Source: Sisyphus ODB