Yrke patientjournalansvarig

Patientjournalansvariga ansvarar för hantering av patientregisterenheter som upprätthåller och skyddar patientuppgifter. De övervakar, utbildar och utövar tillsyn över anställda vid tillämpning av hälso- och sjukvårdspolicyer.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • IT-dokumenthantering

  Metoden för att spåra, hantera och lagra dokument på ett systematiskt och organiserat sätt samt föra ett register över de versioner som skapats och modifierats av specifika användare (historikspårning).

 • Datalagring

  Fysiska och tekniska koncept som anger hur digital datalagring ska organiseras i särskilda system, både lokalt, som hårddiskar och direktminnen (RAM), och på distans, via nätverk, internet eller molntjänster.

 • Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal

  Ledningsuppgifter och ansvarsområden inom hälso- och sjukvård.

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Diagnoskodning

  Matchning av kliniska intyg med standardkoder för sjukdomar och behandlingar genom användning av ett klassificeringssystem.

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

 • Hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Patienträttigheter och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar samt eventuella följder och åtal i samband med vårdförsummelse eller missbruk.

 • Dokumentation inom hälso- och sjukvård

  De skriftliga standarder som man använder inom hälso- och sjukvård för att dokumentera sin verksamhet.

 • Databas

  Klassificering av databaser som anger deras syfte, egenskaper, terminologi, modeller och användningsområden, t.ex. XML-databaser, dokumentbaserade databaser och fulltextdatabaser.

Färdigheter

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Delta vid journalrevisioner

  Bistå vid eventuella förfrågningar i samband med revisioner som rör arkivering, utarbetande och behandling av journaler.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Ansvara för digitala arkiv

  Skapa och underhålla datorarkiv och databaser samt införliva den senaste utvecklingen inom elektronisk informationslagringsteknik.

 • Genomföra klinisk revision

  Genomföra intern klinisk revision genom insamling av statistiska, finansiella och andra uppgifter om tillhandahållande av tjänster.

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Ta fram patientjournaler

  Hitta, hämta och ta fram patientjournaler på förfrågan av behörig medicinsk personal.

 • Utföra klinisk kodning

  Identifiera och korrekt registrera en patients specifika sjukdomar och behandlingar med hjälp av ett klassificeringssystem för kliniska koder.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Hantera information inom hälso- och sjukvården

  Hämta, tillämpa och dela information mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och inom hälso- och sjukvården.

 • övervaka registerföringen

  Kontrollera och övervaka en organisations elektroniska register under hela registrets livscykel.

 • Utvärdera anställda

  Analysera anställdas individuella resultat över en viss tidsperiod och meddela dina slutsatser till den berörda arbetstagaren eller till en person med högre ställning.

 • Samla in journalstatistik

  Utföra statistisk analys av vårdpersonalens journaler med hänvisning till antalet sjukhusvistelser, utskrivning eller väntelistor.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

Source: Sisyphus ODB