Yrke pyrotekniker, design

Pyrotekniker (design) utarbetar ett koncept för pyroteknisk design för en föreställning och övervakar dess genomförande. Deras arbete bygger på forskning och konstnärlig vision. Deras lösningar påverkas av och påverkar andra designlösningar och ska överensstämma med både dessa och med den övergripande konstnärliga visionen. Pyrotekniker (design) har därför ett nära samarbete med konstnärliga ledare, operatörer och det konstnärliga teamet. Vid repetitioner och föreställningar kontrollerar de scenpersonalen för att uppnå bästa möjliga tidsplanering (timing) och manövrering. Pyrotekniker (design) utarbetar planer, cue-listor och annan dokumentation till stöd för operatörer och produktionspersonal. Pyrotekniker (design) arbetar ibland även som självständiga konstnärer och skapar pyroteknisk konst utanför föreställningssammanhang.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Kommunicera under föreställning

  Effektiv kommunikation under liveföreställningar och ha beredskap för eventuella felfunktioner.

 • Uppdatera designresultat under repetitioner

  Uppdatera designresultaten på grundval av observationer av scenen under repetitionerna, särskilt när de olika designerna och handlingen är integrerade.

 • Utveckla formgivningsidéer gemensamt

  Dela och utveckla formgivningsidéer med det konstnärliga teamet. Utveckla nya idéer självständigt och tillsammans med andra. Presentera din idé, få återkoppling och ta synpunkterna i beaktande. Se till att formgivningen är förenlig med arbete som utförs av andra formgivare.

 • Analysera scenografi

  Analysera urval och fördelning av väsentliga beståndsdelar på en scen.

 • Arbeta säkert med pyroteknik i en föreställningsmiljö

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid förberedelse, transport, förvaring, installation och hantering av pyrotekniska material och sprängämnen i kategorierna T1 och T2.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • övervaka sociologiska trender

  Kartlägga och utreda sociologiska trender och samhällsrörelser.

 • övervaka teknisk utveckling inom design

  Identifiera och undersöka den senaste utvecklingen av teknik och material som används i artistbranschen för att skapa en modern teknisk bakgrund för sitt personliga designarbete.

 • Föreslå förbättringar av den konstnärliga produktionen

  Bedöma tidigare konstnärliga arbeten i syfte att förbättra framtida projekt.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Presentera detaljerade designförslag

  Utarbeta och presentera detaljerade designförslag för en viss produktion till en blandad grupp av personer, bl.a. teknisk, konstnärlig och administrativ personal.

 • Utveckla designkoncept

  Leta information i syfte att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en viss produktion. Läsa manus och rådfråga regissörer och annan produktionspersonal för att utveckla designkoncept och planera produktioner.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Analysera manus

  Analysera ett manus genom att notera dramaturgi, form, teman och manusstruktur. Bedriva relevant forskning vid behov.

 • Analysera musik

  Analysera partitur, form, teman och struktur hos ett musikstycke.

 • Använda kommunikationsutrustning

  Installera, testa och sköta olika typer av kommunikationsutrustning, t.ex. utrustning för överföring, digital nätverksutrustning eller telekommunikationsutrustning.

 • Coacha personal inför en föreställning

  Ge instruktioner till alla gruppmedlemmar om hur de ska sköta föreställningen.

 • Slå vakt om föreställningens konstnärliga kvalitet

  Titta på föreställningen, förutse och reagera på eventuella tekniska problem och säkerställa optimal konstnärlig kvalitet.

 • Analysera konstnärliga koncept på grundval av scenframträdande

  Analysera det konstnärliga konceptet, formen och strukturen avseende ett liveframträdande utifrån iakttagelser under repetitionerna eller improvisation. Skapa en strukturerad bas för designprocessen för en viss produktion.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Anpassa befintlig utformning till ändrade omständigheter

  Anpassa en befintlig utformning till förändrade omständigheter och se till att originalkonstruktionens konstnärliga kvalitet återspeglas i slutresultatet.

 • Leta efter nya idéer

  Grundligt ta reda på information för att utveckla nya idéer och koncept för utformning av en specifik produktion.

Source: Sisyphus ODB