Yrke pyrotekniker

Pyrotekniker styr pyrotekniska element i föreställningar utifrån det konstnärliga eller kreativa konceptet och i samspel med artisterna. Deras arbete påverkas av och påverkar andra aktörers arbete. De har därför ett nära samarbete med designer, operatörer och artister. Pyrotekniker förbereder den pyrotekniska utrustningen, övervakar inställningar, leder det tekniska teamet, programmerar utrustning och styr det pyrotekniska systemet. Detta inbegriper användning av explosiva och brännbara material nära artister och publik, vilket gör detta till ett högriskyrke.  

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Förvara pyrotekniskt material

  Förvara material som används för pyrotekniska sceneffekter på ett säkert sätt.

 • Bygga pyroteknisk utrustning

  Bygga anordningar som behövs för pyrotekniska effekter under en föreställning.

 • Utföra akuta släckningsåtgärder

  I enlighet med utbildning och rutiner ingripa i händelse av brand för att släcka elden eller begränsa effekterna i väntan på räddningstjänstens ankomst.

 • Skaffa fyrverkeritillstånd

  Erhålla lämpliga administrativa tillstånd och licenser för användning och transport av pyrotekniska artiklar och vapen.

 • Planera pyrotekniska effekter

  Planera pyrotekniska effekter för en föreställning. Utarbeta den konstnärliga visionen i en plan med beaktande för säkerheten.

 • Instruera andra om montering av utrustning

  Instruera andra om hur utrustning ska installeras på ett korrekt och säkert sätt enligt specifikationer och föreskrifter.

 • Skriva riskbedömningar för produktion av scenkonst

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva åtgärder som ska vidtas på produktionsnivå inom scenkonst.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Prova pyrotekniska effekter

  Prova pyrotekniska effekter före ett uppträdande för att se till att de fungerar smidigt och säkert.

 • Reagera adekvat på nödsituationer under en liveföreställning

  Bedöma och reagera på en nödsituation (brand, hot, olycka eller annan katastrof), larma räddningstjänsten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda eller evakuera arbetare, deltagare, besökare eller publik i enlighet med de fastställda förfarandena.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Manövrera pyrotekniska kontroller

  Vidta nödvändiga åtgärder för att manövrera pyrotekniska effekter under ett uppträdande eller en föreställning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Arbeta säkert med pyroteknik i en föreställningsmiljö

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid förberedelse, transport, förvaring, installation och hantering av pyrotekniska material och sprängämnen i kategorierna T1 och T2.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Ansvara för förbrukningsvaror

  Förvalta och övervaka lagret av förbrukningsvaror för att säkerställa att produktionskraven och tidsfristerna alltid kan uppfyllas.

 • Förbereda pyroteknisk utrustning

  Se till att den pyrotekniska utrustningen för en föreställning är monterad och klar att användas.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Ansvara för lager av tekniska resurser

  Förvalta och övervaka lager av tekniska resurser för att säkerställa att produktionskraven och tidsfristerna alltid kan uppfyllas.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

Source: Sisyphus ODB