Yrke rådgivare, utmätningsärenden

Rådgivare (utmätningsärenden) reviderar dokumentation om fastigheter som är föremål för tvångsförsäljning. De hjälper kunder vars fasta egendom har återbegärts av banker på grund av utebliven betalning av hypotekslån genom att bedöma ägarens möjligheter att behålla den fasta egendomen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

 • Pantövertagande

  Det rättsliga system som omfattar återbetalning av lån eller skulder som en gäldenär eller låntagare inte har slutfört och vars betalningar har försummats, och som innebär tillämpning av försäljning av tillgångar som använts som säkerhet för lånet.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Hypotekslån

  Det finansiella förfarande genom vilket fastighetsägare eller blivande fastighetsägare lånar pengar för sitt fastighetsköp och där långivaren använder fastigheten som säkerhet så att denna kan återtas av långivaren om inte låntagaren betalar av sin skuld.

Färdigheter

 • Kommunicera med banktjänstemän

  Kommunicera med yrkesverksamma på bankområdet för att få information om ett specifikt finansiellt ärende eller projekt för personliga ändamål eller affärsändamål, eller för en kunds räkning.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

 • Analysera lån

  Se över och analysera de lån som beviljats organisationer och enskilda individer genom olika former av krediter, bland annat övertrasseringsskydd, exportkreditlån, tidsbundna lån och köp av handelsvärdepapper.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Hantera ekonomiska tvister

  Hantera tvister mellan individer eller organisationer, både statliga organ och företag, som är verksamma inom finans, redovisning och beskattning.

 • Granska handlingar med anknytning till hypotekslån

  Granska dokument från hypotekslåntagare eller från finansinstitut, t.ex. banker eller kreditföreningar, om ett lån mot fastighetssäkerhet för att granska betalningshistoriken för lånet, bankens eller låntagarens finansiella ställning och övrig relevant information för att bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Bedöma gäldenärens ekonomiska situation

  Bedöma den försumliges pekuniära förhållanden genom att granska privata intäkter och utgifter samt balansräkningen som visar värdet på huset, banksaldot, bilen och övriga tillgångar.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

Source: Sisyphus ODB