Yrke rådgivare inom livsmedelssäkerhet

Rådgivare inom livsmedelssäkerhet är tekniska experter utanför eller inom rättsväsendet. De säkerställer att livsmedelsbranschens metoder stämmer överens med regler och bestämmelser. De genomför revisioner, diagnostiserar och övervakar inspektionsverksamheten. Dessa experter har sakkunskap inom livsmedelsbearbetning, livsmedelsanalys, kvalitet, säkerhet, certifiering och spårbarhet. De uppdaterar, granskar och godkänner utformning av märkningar, upprättar tabeller över näringsvärde och ser till att produkter och märkningar uppfyller kraven enligt tillämpliga standarder och föreskrifter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Livsmedelsvetenskap

  Undersökning av livsmedels fysiska, biologiska och kemiska sammansättning och de vetenskapliga begrepp som ligger till grund för livsmedelsbearbetning och näringslära.

 • Spårbarhet inom livsmedelsindustrin

  Åtgärder för spårbarhet för att hantera potentiella risker som kan uppstå i livsmedel och foder i syfte att säkerställa att alla livsmedel är säkra för människor att äta.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Livsmedelsmaterial

  Kvalitet och urval av råvaror, halvbearbetade produkter och slutprodukter inom en viss livsmedelssektor.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

 • Livsmedelsteknik

  Forskning och utveckling av nya livsmedel, biologiska och farmaceutiska produkter, utveckling och drift av tillverknings-, förpacknings- och distributionssystem för läkemedel/livsmedel, utformning och implementering av livsmedelsproduktionsprocesser.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

 • Standarder för livsmedelssäkerhet

  Standarder för livsmedelssäkerhet (dvs. ISO 22000) som har utarbetats av de erkända standardiseringsorganisationer som arbetar med livsmedelssäkerhet. I den internationella standarden ISO 22000 anges t.ex. kraven på ett effektivt system för hantering av livsmedelssäkerheten. Detta omfattar interaktiv kommunikation, systemhantering, programförutsättningar och HACCP-principerna.

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Livsmedelsallergier

  Olika typer av livsmedelsallergier inom sektorn, vilka ämnen som utlöser allergier och hur de kan bytas ut eller elimineras (om möjligt).

 • Ingredienser i livsmedelsprodukter

  Tekniska detaljer gällande sammansättningen av ingredienser i livsmedelsprodukter.

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Fysiska, kemiska och biologiska livsmedelsrisker

  Tolkning av laboratorietester för parametrar som påverkar livsmedelssäkerheten, med beaktande av de risker som är förknippade med fysikaliska, kemiska och biologiska faror gällande livsmedel och drycker.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

Färdigheter

 • Delta som observatör vid olika sorters revisioner inom livsmedelsbranschen

  Regelbundet delta som observatör i revisioner om effektivitet, säkerhet, miljö, kvalitet och livsmedelssäkerhet.

 • Kommunicera med aktörer inom livsmedelstillverkning

  Kommunicera med yrkesverksamma inom livsmedelsindustrin för att få korrekt information om deras arbete och aktiviteter.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Säkerställa att varor märks korrekt

  Säkerställa att varor märks med all nödvändig märkningsinformation (t.ex. lagfäst, teknisk, farlighet, m.m.) när det gäller produkten. Säkerställa att märkningarna uppfyller de rättsliga kraven och följer bestämmelserna.

 • Arbeta i grupp vid livsmedelstillverkning

  Samarbeta i grupp med andra anställda som arbetar med livsmedelsberedning inom livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • Hålla sig uppdaterad om bestämmelser

  Se till att ha aktuell kunskap om gällande bestämmelser och tillämpa denna kunskap inom specifika sektorer.

 • Studera produkters marknadsposition

  Leda och förvalta studier om marknadsposition av företagets produkter och även produkter från andra producenter för att fastställa företagets ställning på marknaden.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Följa upp laboratorieresultat

  Analysera laboratorieresultat och tillämpa dem genom att anpassa produktionsprocessen. Rapportera, granska och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

 • Sköta strategisk planering inom livsmedelsindustrin

  Utarbeta och samordna handlingsplaner inom livsmedelsindustrin för att se till att kvalitetsmått och tidsfrister uppnås.

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Arbeta självständigt vid livsmedelstillverkning

  Arbeta självständigt som ett viktigt inslag i en process för livsmedelsproduktion. Denna uppgift utförs enskilt med liten eller ingen tillsyn eller samarbete med kollegor.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Leda processoptimering

  Leda processoptimering med hjälp av statistiska data. Utforma experiment på produktionslinjen och funktionella processkontrollmodeller.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tillämpa livsmedelstekniska principer

  Livsmedelsteknik: en gren inom livsmedelsvetenskapen som arbetar med produktionsprocesser för livsmedel och förbättrar processer för livsmedelsbearbetning.

Source: Sisyphus ODB