Yrke redovisningsanalytiker

Redovisningsanalytiker utvärderar finansiella rapporter från kunder (oftast företag), inklusive resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och noter till andra finansiella rapporter. De tolkar och tillämpar nya redovisningssystem och -rutiner samt analyserar och avgör om de föreslagna systemen överensstämmer med redovisningsreglerna och uppfyller kraven på information från användare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Bokföringsposter

  De finansiella transaktioner som redovisas i ett företags redovisningssystem eller räkenskapsböcker tillsammans med tillhörande metadata, till exempel datum, belopp, berörda konton och en beskrivning av transaktionen.

 • IFRS-standarder

  Uppsättning redovisningsstandarder och regler riktade till företag som är noterade på börsen och som är skyldiga att publicera och offentliggöra sina redovisningsrapporter.

 • Nationellt allmänt accepterade revisionsstandarder

  Den revisionsstandard som godtas i en region eller ett land med angivande av regler och förfaranden för redovisning av finansiella uppgifter.

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

Färdigheter

 • Skapa en finansiell rapport

  Slutföra projektredovisningen. Utarbeta en konkret budget, jämföra den planerade och den faktiska budgeten och dra slutgiltiga slutsatser.

 • övervaka finansiella konton

  Hantera enhetens ekonomiadministration, hålla nere kostnaderna till endast nödvändiga utgifter och maximera intäkterna i din organisation.

 • Kontrollera räkenskapshandlingar

  Se över räkenskapshandlingar för kvartalet och året samt se till att redovisningsuppgifterna korrekt återspeglar företagets finansiella transaktioner.

 • Leda bokföringsarbete

  Samordna, agera uppdragsgivare och övervaka verksamheten inom bokföringsavdelningar för att säkerställa korrekt redovisning och slutlig rapportering av företagets finansiella transaktioner.

 • Utarbeta redovisningsrutiner

  Fastställa standardiserade metoder och riktlinjer för bokföring och redovisning, bl.a. fastställande av det bokföringssystem som ska användas för att registrera finansiella transaktioner.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Analysera affärsprocesser

  Undersöka hur arbetsprocesserna bidrar till att uppnå affärsmålen samt övervaka deras effektivitet och produktivitet.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Förklara räkenskapshandlingar

  Ge ytterligare förklaringar och upplysningar till personal, återförsäljare, revisorer och övriga om hur redovisningen registreras och behandlas i räkenskaperna.

Source: Sisyphus ODB