Yrke revisionsansvarig

Revisionsansvariga övervakar revisionspersonal, planering och rapportering samt granskar revisionspersonalens automatiska revisionshandlingar för att se till att företagets metodik följs. De upprättar rapporter, utvärderar allmänna revisions- och verksamhetsrutiner samt meddelar resultaten till den överordnade ledningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Revisionsmetoder

  De tekniker och metoder som ligger till grund för en systematisk och oberoende undersökning av data, policyer, verksamhet och prestanda med hjälp av datorstödda revisionsverktyg och -tekniker (CAAT), till exempel kalkylblad, databaser, statistisk analys och programvara för omvärldsbevakning.

 • Internrevision

  Systematiskt observera, testa och utvärdera organisationens processer enligt en viss praxis för att förbättra effektiviteten, minska riskerna och ge organisationen ett mervärde genom att införa en förebyggande kultur.

 • Rapporter

  Ekonomisk redovisning av ett företags finansiella ställning vid periodens eller räkenskapsårets slut. Rapporten består av fem avsnitt; rapport över finansiell ställning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital, rapport över kassaflöden samt anmärkningar.

 • Skattelagstiftning

  Skattelagstiftning som är tillämplig på ett visst specialområde, t.ex. importskatt, statlig skatt, o.s.v.

 • Nationellt allmänt accepterade revisionsstandarder

  Den revisionsstandard som godtas i en region eller ett land med angivande av regler och förfaranden för redovisning av finansiella uppgifter.

 • IFRS-standarder

  Uppsättning redovisningsstandarder och regler riktade till företag som är noterade på börsen och som är skyldiga att publicera och offentliggöra sina redovisningsrapporter.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

Färdigheter

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Förbereda granskningsåtgärder

  Utarbeta en granskningsplan som omfattar både förhandsrevisioner och certifieringsrevisioner. Kommunicera med de olika processerna för att genomföra de förbättringsåtgärder som leder till certifiering.

 • Ställa frågor om handlingar

  Revidera och formulera frågor om handlingar i allmänhet. Undersökning av handlingarnas fullständighet, sekretess, stil och särskilda instruktioner för hantering av dokument.

 • Arrangera revisioner

  Arrangera en systematisk granskning av räkenskaper, konton, dokument och verifikationer för att kontrollera i vilken utsträckning de finansiella rapporterna ger en sann och rättvisande bild och för att se till att räkenskaperna sköts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

 • Säkerställa kontinuerlig beredskap för revisioner

  Säkerställa en konstant efterlevnad av standarder och krav, till exempel genom att hålla certifieringen uppdaterad och övervaka att verksamheten bedrivs enligt korrekta förfaranden, så att revisioner kan ske smidigt och inga negativa aspekter kan identifieras.

 • Utarbeta revisionsberättelser

  Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.

 • Meddela kolleger om problem

  Meddela och ge återkoppling till seniora kolleger i händelse av problem eller avvikelser.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Utarbeta granskningsplan

  Definiera alla organisatoriska uppgifter (tid, plats och ordning) och utarbeta en checklista för de ämnen som ska granskas.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

Source: Sisyphus ODB