Yrke scenbyggare

Scenbyggare sätter upp, förbereder, kontrollerar och utför underhåll på förmonterade kulisser för bästa möjliga scenkvalitet. De samarbetar med transportteamet vid nedlastning, montering och flytt av utrustning och kulisser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Montera ned repetitionsdekor

  Ta isär alla förberedda scendekorelement efter repetitionen.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • överföra information från planritningar till scenområdet

  Tolka formgivningar och andra sceniska ritningar för att tydligt överföra information från planritningar till scenområdet.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Montera repetitionsutrustning

  Sammanfoga alla förberedda sceniska element för att förbereda en repetition.

 • ändra dekorelement under föreställning

  Byte av dekorelement under föreställningar och följa relevant dokumentation under föreställningar.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Hantera dekorelement under repetition

  Hantera och montera dekorelement och scenmaterial under repetitioner på scenen.

 • Rita scenbilder

  Rita eller skissa scenbilder för hand.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Montera dekorelement på scenen

  Montera dekorelement på scenen och dans- och scengolv på grundval av skriftliga handlingar

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

Source: Sisyphus ODB