Yrke scentekniker

Scentekniker styr olika aspekter av en föreställning som bygger på det konstnärliga eller kreativa konceptet i samspel med artisterna. De förbereder och utför driftsättning, programmerar utrustning och använder olika system. Scentekniker tar hand om belysning, ljud, video, kulisser och/eller riggsystem. Deras arbete bygger på planer, instruktioner och beräkningar. De kan arbeta med små uppsättningar, vid teatrar eller med andra mindre konstnärliga produktioner.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Avrigga elektronisk utrustning

  Avlägsna och lagra olika typer av elektronisk utrustning på ett säkert sätt efter användning.

 • Packa elektronisk utrustning

  Packa känslig elektronisk utrustning på ett säkert sätt för lagring och transport.

 • Fördela kontrollsignaler

  Fördela kontrollsignaler mellan ljustavlor, dimrar och annan belysningsutrustning. Kontrollsystemen kan vara antingen DMX eller nätbaserade.

 • Bedöma elbehov

  Förbereda och styra tillhandahållandet av elkraft till olika områden.

 • Sköta en projektor

  Sköta projektionsutrustning på ett säkert och effektivt sätt för att projicera bilder på en bakgrundsyta inom konstnärliga eller kulturella sammanhang.

 • Planera ljussättning

  Sätta upp och testa ljussättningar.

 • Montera kedjehissar

  Installera kedjehissar i byggkonstruktioner.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Upprätta en ljusplan

  Ta fram tekniska ritningar och dokumentation på belysningsavdelningen.

 • Ställa in ljusutrustningen

  Rikta och ställa in befintlig konventionell ljusutrustning enligt anvisningar och information från någon på golvet.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Fininställa en projektor

  Justera styrreglage på projektionsutrustningen för att få en tydlig och välplacerad bild.

 • Följa branschtrender

  Övervaka och följa nya trender och utvecklingar inom specifika sektorer.

 • ändra dekorelement under föreställning

  Byte av dekorelement under föreställningar och följa relevant dokumentation under föreställningar.

 • Ljussätta en föreställning

  Ljussätta en föreställning baserat på konkreta produktionsbehov.

 • Förbereda utrustning i god tid

  Se till att förbereda utrustning enligt tidsfrister och scheman.

 • Förbereda sin arbetsmiljö

  Korrigera inställningar eller positioner för sina arbetsverktyg och anpassa dem innan arbetet inleds.

 • Förebygga tekniska problem med dekorelement

  Förutse potentiella tekniska problem med dekorelement.

 • Montera belysning

  Montera, ansluta och testa belysningsutrustning i en miljö med liveuppträdande.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Montera dekorelement på scenen

  Montera dekorelement på scenen och dans- och scengolv på grundval av skriftliga handlingar

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Säkerställa dekorens visuella kvalitet

  Inspektera och modifiera dekor och scenrekvisita för att se till att den visuella kvaliteten är optimal med hänsyn till tid, budget och arbetskraft.

 • Använda dimmerutrustning

  Installera, ansluta och använda dimmerutrustning (med uttag) i en miljö för direktuppträdande.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Manövrera kontrollsystem för scenrörelser

  Manövrera kontrollsystem för scenrörelser, t.ex. flygmekanismer. Använda manuella eller elektriska system.

 • Montera fackverk

  Använda fackverk, dvs. metallstrukturer som får sin beständighet genom att struktureras i triangulära former, för att bygga scener inför föreställningar.

 • Montera ned repetitionsdekor

  Ta isär alla förberedda scendekorelement efter repetitionen.

 • Hantera dekorelement under repetition

  Hantera och montera dekorelement och scenmaterial under repetitioner på scenen.

 • Rigga ljud på scen

  Montera, rigga, ansluta, testa och ställa in ljudutrustning på scen.

 • Förbereda ljusbord

  Installera, ansluta och prova ljusbord i en miljö för live-föreställningar.

 • Montera repetitionsutrustning

  Sammanfoga alla förberedda sceniska element för att förbereda en repetition.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Tillhandahålla ström

  Tillhandahålla ström för belysnings-, scen-, ljud-, video- och inspelningsändamål.

 • Förebygga tekniska problem med ljusutrustning

  Förutse eventuella tekniska problem med ljusutrustning.

 • Förstå konstnärliga koncept

  Tolka en konstnärs beskrivning eller demonstration av sina konstnärliga koncept, metoder och processer och sträva efter att dela konstnärens vision.

 • överföra information från planritningar till scenområdet

  Tolka formgivningar och andra sceniska ritningar för att tydligt överföra information från planritningar till scenområdet.

 • Utforma de tekniska aspekterna av ett ljudsystem

  Installera, testa och sköta ett komplext ljudsystem, baserat på ett givet ljudkoncept. Detta kan vara en permanent eller en tillfällig anläggning.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

 • Rita scenbilder

  Rita eller skissa scenbilder för hand.

 • Använda ett ljudmixningsbord

  Använda ett ljudmixningssystem under repetitioner eller liveframträdanden.

Source: Sisyphus ODB