Yrke seismolog

Seismologer studerar utvecklingen av tektoniska plattor i jorden som orsakar utbredning av seismiska vågor och jordbävningar. De studerar och iakttar de olika källor som orsakar jordbävningar såsom vulkanisk aktivitet, atmosfäriska fenomen eller oceaners beteende. De tillhandahåller sina vetenskapliga iakttagelser för att förebygga faror vid byggnader och infrastruktur.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Seismologi

  Det vetenskapliga området för studier som rör alstring av elastiska vågor och rörelse på jordskorpan och andra himlakroppar.

 • Vetenskaplig modellering

  Vetenskaplig verksamhet som består i att välja de relevanta aspekterna av en situation och som syftar till att representera fysiska processer, empiriska ändamål och fenomen för att möjliggöra bättre förståelse, visualisering eller kvantifiering, och för att möjliggöra simulering som visar hur detta specifika ämne skulle fungera under givna omständigheter.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geofysik

  Det vetenskapliga område som behandlar de fysiska processerna och egenskaperna hos Jorden samt dess fysiska omgivning. Geofysik behandlar också den kvantitativa analysen av fenomen som magnetfält, Jordens inre struktur och dess hydrologiska cykel.

Färdigheter

 • Använda seismometrar

  Använda seismometrar för att mäta förändringar i jordskorpan, t.ex. genom jordbävningar, tsunamier och vulkanutbrott.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Utföra analytiska matematiska beräkningar

  Tillämpa matematiska metoder och använda beräkningsteknik för att utföra analyser och finna lösningar på specifika problem.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Tolka geofysiska data

  Tolka data av geofysisk art: Jordens form, dess gravitations- och magnetfält, dess struktur och sammansättning samt geofysisk dynamik och deras uttryck i plattektonik på Jordens yta.

Source: Sisyphus ODB