Yrke skeppare

Skeppare är det högsta befälet ombord eller på inlandsvattenvägar. De ansvarar för fartyget och för passagerarnas och besättningens säkerhet och välbefinnande. De är licensierade av den behöriga myndigheten och bestämmer fartygets verksamhet vid var tid. De har det yttersta ansvaret för besättningen, fartyget, lasten och/eller passagerarna samt resan.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fartygets fysiska delar

  Ingående kunskaper om fartygets olika fysiska komponenter. Tillhandahållande av underhålls- och serviceåtgärder för att säkerställa optimal drift.

 • Principer för fartygsstabilitet

  Grundligt förstå principerna för fartygsstabilitet; följa säkerhetskraven vid lastning och lossning av gods.

 • Bestämmelser för passagerartransport

  Kunskap om gällande konventioner och föreskrifter för transport av passagerare.

 • Fartygsbränslen

  Känna till och förstå egenskaperna hos bränslen och smörjmedel och specifikationerna för bränslepåfyllning för olika typer av fartyg.

 • Byggande av fartyg för inre vattenvägar

  Förstå konstruktion och byggande av fartyg för inre vattenvägar. Sköta fartyg i enlighet med konstruktionslagstiftningen.

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Miljöaspekter av inlandssjöfart

  Beaktande av ekologiska aspekter vid fartygsanvändning för att använda fartyg på ett effektivt och miljövänligt sätt. Förstå miljöaspekterna vid navigering på inlandets vattenvägar.

 • Säkerhetsutrustning för fartyg

  Skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsutrustning som används på fartyg, inbegripet utrustning som livbåtar, livbojar, vattentäta dörrar och branddörrar, sprinklersystem, o.s.v. Handhavande av utrustning som används vid nödsituationer.

 • Ordningsföreskrifter för inre vattenvägar

  Förstå bestämmelser, rättsliga krav och relevanta polisföreskrifter för vattenvägar. Hantera och underhålla bojar, märkningssystem och dag- och nattskyltar.

 • Multimodal transportlogistik

  Kunskap om logistik och multimodala transporter för planering och kontroll av förflyttning av varor eller personer, samt all relaterad logistisk stödverksamhet.

 • Internationella vattenvägar

  De internationella vattenvägar som används för sjöfart samt det geografiska läget av strömmar, vattenvägar och hamnar.

 • Särskilja olika skeppsbyggnadsmetoder

  Särskilja olika metoder för byggande av fartyg och hur detta påverkar deras beteende i vatten i fråga om styrka och stabilitet.

 • Principer för stuvning av last

  Förstå principerna för stuvning av last. Förstå förfaranden genom vilka containrar ska lastas och lossas effektivt, med beaktande av gravitationskrafter som utövas under transporten.

 • Funktion hos utrustning på fartygsdäck

  Känna till och styra utrustning på fartygsdäck och säkerhetsutrustning samt lyftanordningar ombord på fartyg.

 • Nationella vattenvägar

  Känna till de nationella vattenvägarna för sjöfart på inre vattenvägar, älvar, kanaler, hamnar och inlandshamnar samt förstå deras relation med godsflöden.

 • Europeisk klassificering av inre vattenvägar

  Förstå den europeiska CEMT-klassificeringen av inre vattenvägar; använda moderna informationssystem för att jämföra vattenvägens dimensioner med fartygets dimensioner.

Färdigheter

 • Läsa lastningsplaner

  Läsa och förstå innehållet i lastningsplaner; grundläggande kunskaper om hur olika typer av last ska lastas.

 • Säkerställa fartygs säkerhet

  Se till att säkerhetskraven för fartyg uppfylls i enlighet med rättsliga bestämmelser. Kontrollera om säkerhetsutrustningen har installerats och fungerar. Kommunicera med skeppsmaskinister för att se till att de tekniska delarna av fartyget fungerar effektivt och har den prestanda som krävs för den kommande resan.

 • Tillhandahålla fortbildning om säkerhet ombord

  Utarbeta och genomföra program för fortbildning om säkerhet ombord.

 • Samordna fartygens rutter

  Utveckla, hantera och samordna fartygens rutter över hela världen tillsammans med andra aktörer.

 • Skilja mellan olika typer av fartyg

  Känna igen och kunna namnge olika typer av fartyg som är vanliga inom sjötransporter i Europa; förstå de olika egenskaperna, konstruktionsdetaljerna och tonnagekapaciteterna hos olika fartyg.

 • Vidta säkerhetsåtgärder under färd

  Känna igen osäkra situationer och vidta uppföljningsåtgärder i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Omedelbart varna fartygsledningen. Använda personlig skyddsutrustning och räddningsutrustning.

 • Använda radarnavigering

  Använda modern radarnavigeringsutrustning för att säkerställa säker fartygsverksamhet.

 • Utföra sjönavigering

  Se till att ett fartyg är utrustat med aktuella och fullgoda kartor samt lämpliga sjöfartsdokument. Leda arbetet med att upprätta färdrapporter, fartygets färdplan, dagliga positionsrapporter och kaptenens informationsblad.

 • Navigera på europeiska inre vattenvägar

  Navigera på europeiska vattenvägar i enlighet med navigationsavtal.

 • Upptäcka avvikelser ombord

  Identifiera onormala tillstånd och avvikelser ombord, utvärdera dessa och vidta lämpliga åtgärder för att återställa normal fartygsdrift. Kontrollera att alla system (i synnerhet säkerhetssystem) fungera korrekt. Organisera åtgärder som ska vidtas vid problem.

 • Förbereda och utföra regelbundna säkerhetsövningar

  Planera och utföra regelbundna säkerhetsövningar för att maximera säkerheten vid potentiellt farliga situationer.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Använda moderna elektroniska navigationshjälpmedel

  Använda moderna navigeringshjälpmedel såsom GPS och radarsystem.

 • Använda enheter och utrustning för sjönavigering

  Använda sjönavigeringsanordningar, t.ex. kompass eller sextant, eller navigeringshjälpmedel som fyrar eller bojar, radar-, satellit- och datorsystem för att navigera fartyg på vattenvägar. Arbeta med aktuella sjökort/kartor, anslag och publikationer för att fastställa ett fartygs exakta position.

 • Beräkna mängden last på ett fartyg

  Fastställa lastens vikt på tanker- och lastfartyg. Beräkna den exakta mängden lastad frakt eller last som ska lossas.

 • Leda lastning och avlastning av fartyg

  Leda och övervaka säker och punktlig lastning och avlastning av gods från fartyg i hamn.

 • Ta högsta ansvar vid inlandssjöfart

  Förstå de ansvarsområden som åligger en skeppare. Ansvara för säkerheten och integriteten för fartygets besättning, last och passagerare samt se till att verksamheten drivs på rätt sätt.  

 • Ta fram lastningsplaner

  Ta fram lastningsplaner utifrån kunskap om ballastsystem och godslastningsprocessen.

 • Leda besättningsmedlemmar som sköter maskinerna

  Övervaka den personal som sköter motorerna vid drift. Kommunicera med dem för att erhålla information som är relevant för fartygets allmänna styrning.

 • Bedöma fartygs trim

  Bedöma trimstabiliteten hos fartyg med hänvisning till fartygets stabilitet i statiskt tillstånd.

 • Ge första hjälpen

  Administrera hjärt-lungräddning eller första hjälpen för att hjälpa en sjuk eller skadad person tills de får medicinsk behandling.

 • Bedöma fartygs stabilitet

  Bedöma de två typerna av stabilitet hos fartyg, det vill säga tvärgående och längsgående.

 • Säkerställa att fartygsskrovet är intakt

  Se till att vatten inte tränger in genom skrovet, förhindra gradvis översvämning.

 • Planera rutter för fartyg

  Rita ett fartygs navigeringsväg under ledning av ett däcksbefäl. Använda en fartygsradar eller elektroniska sjökort och automatiska identifieringssystem.

 • Analysera fartygsdata

  Samla in information från ett fartygs styrprogramvara och korshänvisa den för att analysera data ur olika synvinklar. Analysera data och använda egen bedömning för att informera beslutsfattande parter.

 • Säkra stuvad last

  Säkra stuvad last med grundläggande kunskap om stuvningsmetoder; säkra effektiv och säker transport av gods.

 • Analysera rapporter från passagerare

  Analysera rapporter från passagerare (dvs. om oförutsedda händelser eller tillbud såsom vandalism eller stöld) för att kunna ge underlag för strategiskt beslutsfattande.

 • Instruera besättningen om användning av landbaserad teknisk utrustning

  Instruera besättningsmedlemmar om för- och efteraktiviteter relaterade till användningen av landbaserad teknisk utrustning. Förstå de säkerhetsbestämmelser som finns för att arbeta med elektriska system ombord på fartyg.

 • Säkerställa att fartyg följer bestämmelserna

  Inspektera fartyg, fartygskomponenter och utrustning; säkerställa överensstämmelse med standarder och specifikationer.

 • Styra fartyg

  Sköta och styra fartyg som t.ex. kryssningsfartyg, färjor, tankfartyg och containerfartyg.

 • Meddela förtöjningsplaner

  Förbereda informationsmöten med besättningen om förtöjningsplaner och arbetsfördelning. Förse besättningen med information om skyddsutrustning som hjälmar och skyddsglasögon.

 • Säkerställa att gods lastas på ett säkert sätt i enlighet med lastningsplanen

  Övervaka och säkerställa trygg och säker lastning av material och varor, i enlighet med lastningsplanen.

 • Begränsa passagerares tillträde till specifika områden ombord

  Avgränsa tillträdespunkter för passagerare ombord, implementera ett effektivt skyddssystem och se till att inga obehöriga personer får åtkomst till avgränsade områden.

 • Följa trafikregler för inre vattenvägar

  Förstå och tillämpa trafikregler för sjöfart på inre vattenvägar för att garantera säkerheten och undvika kollisioner.

Source: Sisyphus ODB