Yrke speciallärare, förskola

Speciallärare (förskola) tillhandahåller särskilt planerad undervisning till elever med olika funktionsnedsättningar på förskolenivå och ser till att de uppnår sin inlärningspotential. Vissa speciallärare arbetar med barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning och använder en anpassad läroplan för att tillmötesgå varje elevs särskilda behov. Andra speciallärare hjälper och undervisar elever med intellektuella funktionsnedsättningar och autism och inriktar sig på undervisning i grundläggande läs- och skrivkunnighet och livsfärdigheter. Alla lärare bedömer elevernas framsteg med hänsyn till deras starka och svaga sidor samt underrättar föräldrar, rådgivare, administratörer och andra berörda parter om dessa.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Inlärningssvårigheter

  Inlärningssvårigheter som vissa studenter stöter på i ett akademiskt sammanhang, särskilt vissa specifika inlärningssvårigheter som dyslexi, dyskalkyli och koncentrationsstörningar.

 • Vård av funktionshindrade

  Specifika metoder och rutiner för vård av personer med fysiska, intellektuella och inlärningsrelaterade funktionsvariationer.

 • Utbildning för elever med särskilda behov

  De undervisningsmetoder, den utrustning och de miljöer som används för att stödja elever med särskilda behov i skolan eller samhället.

 • Förfaranden i förskolan

  Den inre funktionen på en förskola, till exempel strukturen för relevant undervisningsstöd och ledning, policyer och föreskrifter.

 • Typer av funktionsnedsättningar

  Typer av funktionsnedsättningar som påverkar människor, såsom fysiska, kognitiva, psykiska, sensoriska, känslomässiga eller utvecklingsmässiga behov och de särskilda behov samt tillgänglighetbehov som personer med funktionsnedsättning har.

 • Mål i läroplanen

  De mål som fastställs i läroplanerna och de fastställda läranderesultaten.

 • Analys av inlärningsbehov

  Analys av en elevs inlärningsbehov genom observation och testning, eventuellt följd av en diagnos av en inlärningsstörning och en plan för kompletterande stöd.

 • Barns fysiska utveckling

  Ha kunskap om och kunna beskriva barns utveckling utifrån aspekter som vikt, längd, huvudstorlek, näringsbehov, njurfunktion, hormoners inverkan på utvecklingen, reaktioner på stress och infektion.

Färdigheter

 • Garantera elevers säkerhet

  Se till att alla elever som omfattas av en instruktörs eller annan persons tillsyn är säkra och inräknade. Följa säkerhetsföreskrifter som gäller för inlärningssituationen.

 • Anpassa undervisning till elevers förmåga

  Identifiera elevernas inlärningsproblem och framsteg. Välja undervisnings- och inlärningsstrategier som stödjer elevernas individuella inlärningsbehov och -mål.

 • Använda praktiska exempel i undervisning

  Hämta exempel från dina egna erfarenheter, kunskaper och din kompetens som passar ett visst undervisningsinnehåll, i syfte att hjälpa eleverna eller studenterna med inlärningen.

 • Främja barns välbefinnande

  Skapa en miljö som stödjer och värdesätter barn och hjälper dem att hantera sina egna känslor och relationer.

 • Tillämpa undervisningsmetoder

  Använda olika metoder, inlärningsstilar och kanaler för att undervisa elever, t.ex. genom att kommunicera innehåll i begrepp som de kan förstå, organisera diskussionspunkter för tydlighet och upprepa argument vid behov. Använda ett brett spektrum av pedagogiska hjälpmedel och metoder som är lämpliga för kursens innehåll samt elevernas nivå, mål och prioriteringar.

 • Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg

  Uppmuntra elever att uppskatta sina framsteg och handlingar för att stärka deras självförtroende och utveckling.

 • Ge konstruktiv återkoppling

  Ge återkoppling genom både kritik och beröm på ett respektfullt, tydligt och konsekvent sätt. Lyfta fram såväl framgångar som misstag samt fastställa metoder för formativ bedömning i syfte att utvärdera arbetet.

 • Bedöma barn och ungdomars utveckling

  Utvärdera de olika aspekterna av barns och ungdomars utvecklingsbehov.

 • Tillhandahålla specialiserad undervisning för elever med särskilda behov

  Undervisa, ofta i små grupper, elever med särskilda behov med hänsyn till deras individuella behov, störningar och funktionshinder. Främja barns och tonåringars psykiska, sociala, kreativa eller fysiska utveckling med hjälp av särskilda metoder såsom koncentrationsövningar, rollspel, rörlighetsträning och målning.

 • Hantera barns problem

  Främja förebyggande, tidig upptäckt och hantering av barns problem med fokus på utvecklingsförsening och -störningar, beteendeproblem, funktionsnedsättningar, sociala påfrestningar och psykiska störningar, bl.a. depression och ångest.

 • Upprätthålla elevdisciplin

  Se till att eleverna följer skolans regler och uppförandekod samt vidta lämpliga åtgärder vid överträdelse eller olämpligt beteende.

 • Genomföra vårdprogram för barn

  Bedriva verksamhet med barn i enlighet med deras fysiska, känslomässiga, intellektuella och sociala behov genom att använda lämpliga verktyg och lämplig utrustning som underlättar interaktion och lärande.

 • Observera elevers framsteg

  Följa upp elevernas inlärning och bedöma deras resultat och behov.

 • Uppfylla barns grundläggande fysiska behov

  Sköta barn genom att mata och klä på dem och vid behov regelbundet byta blöjor på ett hygieniskt sätt.

 • Tillämpa klassrumsmanagement

  Upprätthålla disciplinen och engagera eleverna under utbildningen.

 • Upprätthålla kontakter med barnens föräldrar

  Informera barnens föräldrar om planerade aktiviteter, förväntningar inom programmet och barnets individuella framsteg.

 • Ansvara för elevrelationer

  Sköta kontakterna mellan elever och lärare. Agera som en rättvis auktoritet och skapa en miljö som präglas av förtroende och stabilitet.

 • Förbereda lektioner

  Förbereda innehåll som ska läras ut under lektioner i enlighet med målen i läroplanen genom att utarbeta övningar, ta fram aktuella exempel osv.

 • Tillämpa interkulturell pedagogik

  Se till att innehållet, metoderna, materialet och den allmänna inlärningserfarenheten är inkluderande för alla studenter och tar hänsyn till de studerandes förväntningar och erfarenheter från olika kulturella bakgrunder. Undersöka enskilda och sociala stereotyper och utveckla tvärkulturella undervisningsstrategier.

 • Bidra till barns utveckling av grundläggande personliga förmågor

  Uppmuntra och underlätta utvecklingen av barns naturliga nyfikenhet och social och språklig förmåga genom kreativa och sociala aktiviteter såsom berättande, fantasispel, sång, teckning och spel.

 • Hjälpa elever med inlärning

  Stödja och vägleda elever i deras arbete, ge eleverna praktiskt stöd och uppmuntran.

 • Undervisa i förskola

  Undervisa förskoleelever i grundläggande inlärningsprinciper som förbereder dem för framtida formellt lärande. Lära eleverna principerna inom vissa grundläggande ämnen som siffror, bokstäver och färger, veckodagar och hur djur och fordon indelas.

 • Hjälpa elever med utrustning

  Ge stöd till studenter som arbetar med (teknisk) utrustning som används i praktiskt inriktade lektioner och vid behov lösa operativa problem.

 • Stödja ungas positiva inställning

  Hjälpa barn och ungdomar att bedöma sina sociala, emotionella och identitetsmässiga behov och utveckla en positiv självbild, stärka deras självkänsla och öka deras självtillit.

Source: Sisyphus ODB