Yrke stuverichef

Stuverichefer överser och övervakar frakthantering och hamnarbetarna i en hamn för att maximera produktiviteten. De ansvarar för lastning och lossning av gods och övervakar arbetsmiljön. De kan även utreda tillbud och upprätta olycksrapporter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Nationella regler för lasthantering

  Nationella bestämmelser som reglerar lastning och lossning av gods vid hamnar i landet.

 • Fraktindustri

  Ingående kunskap om fraktindustrin och dess intressenter, branschens struktur, gemensamma utmaningar, speditionsverksamhet, flygfraktsenheter m.m.

 • Transportsätt för gods

  Förstå olika transportsätt, till exempel luft-, sjö- eller intermodal transport för gods. Specialisera sig på ett av transportsätten och ha fördjupade kunskaper om detta transportsätts särdrag och förfaranden.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Internationella bestämmelser för lasthantering

  Den samling av konventioner, riktlinjer och regler som styr lastning och lossning av gods i internationella hamnar.

 • Hamnverksamhet

  Kunskap om verksamheten som äger rum i hamnar, framför allt den som rör inkommande och utgående lastsändningar. Kunskap om logistiken som rör kranar, containrar och transporter.

 • Hamnbestämmelser

  Känna till hamnstandarder och de rättsliga bestämmelserna, i första hand på grundval av kommunala lagar, hamnlagar eller sjöfartslagen.

Färdigheter

 • Leda lastning och avlastning av fartyg

  Leda och övervaka säker och punktlig lastning och avlastning av gods från fartyg i hamn.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Observera lastningspersonal vid lastning

  Observera lastningsprocessen, se till att personalen följer samtliga tillämpliga regler och förfaranden samt övervaka lastning av tungt och potentiellt farligt gods.

 • Förutse logistikbehov för hamnverksamhet

  Förutse hamnlogistik efter fartygens avgång och ankomst. Ansvara för arbetsstyrkan som utför hamnverksamhet.

 • övervaka lastning

  Övervaka processen för att lasta utrustning, gods, varor och andra artiklar. Se till att allt fraktgods hanteras och förvaras korrekt i enlighet med bestämmelser och standarder.

 • Ha uppsikt över lossning av last

  Övervaka processer för lossning av utrustning, gods, varor och andra föremål. Se till att allt hanteras och förvaras korrekt i enlighet med föreskrifter och normer.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Arbeta med säkerhetsledning

  Tillämpa och övervaka åtgärder och bestämmelser om säkerhet och skydd för att upprätthålla en trygg miljö på arbetsplatsen.

 • övervaka besättningens förflyttning

  Övervaka besättningens ombordstigning och landstigning samt se till att säkerhetsföreskrifter följs enligt specifikationer.

 • Hantera förbättringsåtgärder för hamnverksamhet

  Hantera alla förbättringsåtgärder för hamnverksamheten, inbegripet utveckling och genomförande av åtgärderna. Förstå hamnverksamheten samt arbetet och hur det genomförs i syfte att hantera förbättringar.

 • Säkerställa att transportbestämmelserna följs

  Säkerställa efterlevnad av gällande transportbestämmelser, -förordningar och -policyer; hålla transporter säkra och skadefria; säkra säkerheten av personalen som hanterar lasten.

 • Ta fram rapporter över fraktleveranser

  Sammanställa och lämna in rapporter om godstransporter. Inkludera detaljerad information om transportförhållanden och godshantering; rapportera problem vid behov.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • ändra prioriteringar

  Snabbt anpassa prioriteringar till ofta föränderliga omständigheter. Kontinuerligt bedöma uppgifter och svara på dem som kräver extra uppmärksamhet. Förutse och försöka undvika krishantering.

 • Leda lasthantering

  Hantera de mekaniska aspekterna av lastning och lossning av varor och gods på ett säkert sätt. Organisera lagring och avlastning av produkter på ett sätt som säkerställer fartygets stabilitet.

 • Instruera personal

  Instruera underordnad personal genom att använda olika kommunikationsmedel. Anpassa kommunikationen till målgruppen i syfte att förmedla instruktioner på rätt sätt.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Samordna hamnverksamhet

  Samordna lastsändningar i och utanför docka. Placera kranar och organisera containrar i laster med beaktande av varje containers exakta mått och vikt.

Source: Sisyphus ODB