Yrke trafikflygare med ATPL-certifikat

Trafikflygare med ATPL-certifikat flyger stora luftfartyg med tillåten max startvikt på över 5 700 kg för transport av passagerare, post eller gods med lång- eller kortdistansflygningar för nöjes-, affärs- eller kommersiella ändamål. De har det övergripande ansvaret för säker och effektiv drift av luftfartyg samt för besättningens och passagerarnas säkerhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

 • Bestämmelser för civil luftfart

  Kunskap om bestämmelser, regler och signaler för civil luftfart, inbegripet rangeringstecken.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Visuellflygregler

  Typer av flygregler som är en sammanställning av föreskrifter som möjliggör piloter att flyga luftfartyg i klara och oklara väderförhållanden, där visuella referenser på marken och andra hinder inte anses som säker.

 • Luftfartygs styrsystem

  Kunskap om inställningar, funktioner och användning av luftfartygs styrsystem. Hantera de flygstyrytor, cockpitstyrdon, kopplingar och operativa mekanismer som krävs för att styra ett luftfartygs färdriktning. Manövrera flygplanets motorreglage för att styra dess hastighet.

 • Verksamhet utförd av flygkontrolltjänst

  Förstå de uppgifter som utförs av flygledare, inklusive interaktion och effektiv kommunikation mellan flygplan och flygledare; genomförande av uppföljningsaktiviteter och säkerställandet av effektivitet under flygningar.

 • Lagstiftning för luftfart

  Kunskap om lagar och förordningar gällande luftfart. På grund av luftfartens natur överlappar kunskapen om luftfartslagar delvis med kunskaper om internationell rätt.

Färdigheter

 • Bibehålla jämvikten i transportsätt

  Bibehålla balans och viktfördelning inom transportmedlet (fartyg, luftfartyg, tåg, vägfordon osv.). Säkerställa att passagerar- och lastfördelningen inte hindrar rörligheten för transportsättet.

 • Följa flygkontrolltjänstens instruktioner

  Agera i enlighet med instruktioner från flygkontrolltjänsten.

 • Följa flygplatsens säkerhetsrutiner

  Följa rutiner, policyer och lagstiftning om flygplatssäkerhet för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla anställda och för att garantera passagerarnas säkerhet.

 • Vidta de förfaranden som krävs för att flyga luftfartyg som är tyngre än 5 700 kg

  Säkerställa att driftintygen är giltiga, validera att startmassan är minst 5 700 kg, kontrollera att minimibesättningen är lämplig enligt flygbehov och regelverk, säkerställa att konfigurationsinställningarna är korrekta och kontrollera om motorerna är lämpliga för flygningen.

 • Använda signalstyrning

  Styra tågens rörelse; använda järnvägssignaler och blocksystem för att säkerställa att tågen fungerar på ett säkert sätt, på korrekta linjer och i tid.

 • Avläsa tredimensionella skärmar

  Avläsa 3D-skärmar och förstå den information som de ger om positioner, avstånd och andra parametrar.

 • Följa muntliga instruktioner

  Ha förmåga att följa medarbetares muntliga instruktioner. Sträva efter att förstå och förtydliga vad som efterfrågas i instruktionerna.

 • Göra omfattande inspektioner av luftfartyg

  Utföra inspektioner av flygplan och flygplanskomponenter, närmare bestämt delar, anordningar och utrustning,, för att identifiera felfunktioner som läckage eller fel i elektriska system och tryckluftssystem.

 • Använda radarutrustning

  Använda radarskärmar och annan radarutrustning; säkerställa att flygplan håller säkert avstånd till varandra.

 • Säkerställa att reglerna följs kontinuerligt

  Utföra uppgifter och förfaranden för att se till att flygcertifikat bibehåller sin giltighet och genomföra skyddsåtgärder efter behov.

 • Ta fram färdplaner

  Utarbeta en färdplan med uppgifter om flyghöjd, rutt och mängden bränsle som krävs med hjälp av olika informationskällor (väderrapporter och andra uppgifter från flygledningen).

 • Använda instrument för radionavigering

  Sköta radionavigeringsinstrument för att bestämma luftfartygens position i luftrummet.

 • Införa säkerhetsrutiner för flygsida

  Tillämpa en serie flygfältssäkerhetsbestämmelser och säkerhetsrutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö för flygplatspersonalen.

 • Leda och övervaka arbetslaget

  Leda och observera arbetstagarnas beteende.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

 • Starta och landa

  Starta och landa vid normal vind och vid sidvind.

 • Utföra rutinkontroller före och under flygning

  Utföra kontroller och inspektioner före och under flygning av luftfartygs prestanda, rutter och bränsleförbrukning, tillgången till landningsbanor, luftrumsrestriktioner osv.

 • Läsa kartor

  Läsa kartor på ett effektivt sätt.

 • Utföra flygmanövrer

  Utföra flygmanövrer i kritiska lägen och tillhörande störande manövrer i syfte att undvika kollision.

 • Säkerställa att reglerna för civil luftfart följs

  Säkerställa att standarder för bästa praxis tillämpas och att alla lagstadgade krav uppfylls

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Besitta en rumslig medvetenhet

  Känna till din position och din omgivning. Förstå hur föremålen förhåller sig till varandra när positionen ändras.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Manövrera kontrollpaneler i cockpit

  Manövrera kontrollpaneler i cockpit eller förarkabin alltefter flygningens behov. Hantera elektroniska system ombord för att säkerställa en smidig flygning.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Använda tvåvägsradiosystem

  Använda radioapparater som kan ta emot och sända ljudsignaler för att kommunicera med liknande radioapparater på samma frekvens, till exempel mobiltelefoner och walkie talkies.

 • Säkerställa att luftfartyg uppfyller reglerna

  Säkerställa att alla luftfartyg uppfyller tillämpliga bestämmelser och att alla komponenter och all utrustning har officiellt godkända komponenter.

 • Vidta de förfaranden som krävs för att uppfylla flygkraven för luftfartyg

  Kontrollera att driftintygen är giltiga, säkerställa att startmassan är maximalt 3 175 kg, kontrollera att besättningspersonalen är tillräcklig enligt föreskrifter och behov, se till att konfigurationsinställningarna är korrekta och kontrollera om motorerna är lämpliga för flygningen.

Source: Sisyphus ODB