Yrke vårdadministratör, medicinska digitala bilder

Vårdadministratörer (medicinska digitala bilder) hanterar system för bildarkivering och -överföring (PACS). De lagrar bilder från olika typer av medicinsk utrustning, till exempel röntgenenheter, för att möjliggöra enkel åtkomst till dessa bilder för medicinska ändamål. De ansvarar för systemets löpande drift och underhåll.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Medicinsk informationsteknik

  Processer och verktyg för analys och spridning av medicinska data med hjälp av datoriserade system.

 • Hantering av patientjournaler

  Förfaranden som rör och vikten av journalföring i ett hälso- och sjukvårdssystem, t.ex. på sjukhus eller kliniker, de informationssystem som används för att föra och behandla journaler och hur man uppnår största möjliga noggrannhet i journaler.

 • Medicinsk terminologi

  Innebörden av medicinska termer och förkortningar, läkemedelsrecept och olika medicinska specialiteter och kunskap om hur terminologin används på rätt sätt.

 • Projektledning

  Förstå projektledning och verksamhet som omfattar detta område. Känna till de variabler som ingår i projektförvaltningen, till exempel tid, resurser, krav, tidsfrister och svar på oförutsedda händelser.

 • Dataskydd

  Principer, etiska frågor, bestämmelser och protokoll för dataskydd.

 • Datavetenskap

  Den vetenskapliga och praktiska gren som omfattar grunderna för informationshantering och datoriserad beräkning, dvs. algoritmer, datastrukturer, programmering och dataarkitektur. Datavetenskapen tar itu med de metodiska förfarandenas praktiska genomförbarhet, strukturering och mekanisering för att hantera inhämtande, behandling och tillgång till information.

Färdigheter

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Sköta radiologiska informationssystem

  Utveckla och underhålla en databas för lagring, hantering och distribution av röntgenbilder och data.

 • Sköta om IT-systemkvaliteten

  Säkerställa korrekt funktion som fullt ut överensstämmer med specifika behov och resultat i fråga om utveckling, integration, säkerhet och övergripande förvaltning av IT-system.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Arkivera patientjournaler

  Korrekt förvara patientjournaler, inklusive testresultat och fallbeskrivningar, så att de lätt kan tas fram vid behov.

 • Underhålla IT-system

  Välja ut och tillämpa övervakningsmetoder för system och nätverk. Identifiera och åtgärda driftproblem. Säkerställa att systemets kapacitet och effektivitet överensstämmer med företagets specifikationer.

 • Administrera IT-system

  Hantera komponenter av IKT-systemet genom att upprätthålla konfigurationen, hantera användare, övervaka resursanvändning, skapa säkerhetskopior och installera maskinvara eller programvara för att uppfylla de fastställda kraven.

 • Använda system för hantering av elektroniska journaler

  Kunna använda särskild programvara för hantering av patientjournaler med hjälp av lämpliga handlingsregler.

Source: Sisyphus ODB