Yrke verkstadsmästare

Verkstadsmästare samordnar specialiserade verkstäder som konstruerar, bygger, förbereder, anpassar och utför underhåll på element som används på scener. Deras arbete bygger på konstnärliga visioner, tidsscheman och övergripande produktionsdokumentation. De arbetar i nära samarbete med de designer som arbetar med produktionen, med produktionsteamet och med andra avdelningar inom organisationen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Utveckla projektscheman

  Fastställa etapper för projektets genomförande och skapa en tidsplan. Synkronisera nödvändig verksamhet, med beaktande av konvergensen i fråga om produktionsfaktorer. Fastställa ett schema.

 • Förhandla om arbetsmiljöfrågor med tredje part

  Samråda, förhandla och komma överens om eventuella risker, åtgärder och säkerhetsrutiner med tredje parter.

 • Genomföra kvalitetskontroll av design under en genomgång

  Kontrollera och kvalitetssäkra konstruktionsresultaten under en körning.

 • Arbeta säkert med mobila elsystem under övervakning

  Under övervakning vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och samtidigt tillhandahålla tillfällig energiöverföring för uppträdanden och konstlokaler.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Arbeta säkert med maskiner

  Kontrollera och på ett säkert sätt använda maskiner och utrustning som krävs för ditt arbete enligt manualer och instruktioner.

 • Reagera adekvat på nödsituationer under en liveföreställning

  Bedöma och reagera på en nödsituation (brand, hot, olycka eller annan katastrof), larma räddningstjänsten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda eller evakuera arbetare, deltagare, besökare eller publik i enlighet med de fastställda förfarandena.

 • Beställa dekor och scenbyggen

  Sammanträda med företag som är specialiserade på dekor- och scenbyggen.

 • Ansvara för uppgiftsschema

  Upprätthålla en översikt över alla inkommande uppgifter för att prioritera uppgifter, planera deras genomförande och integrera nya uppgifter allteftersom de uppstår.

 • Följa säkerhetsrutiner vid höghöjdsarbete

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och följa en rad rutiner för att bedöma, förebygga och hantera risker vid arbete på hög höjd från marken. Förhindra att människor som arbetar under konstruktionerna utsätts för fara och undvika att personer eller föremål faller från stegar, flyttbara byggställningar, fastsatta gångbroar, personhissar osv. eftersom detta kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

 • Anpassa efter konstnärers kreativa behov

  Arbeta med konstnärer och sträva efter att förstå den kreativa visionen och anpassa sig till den. Utnyttja sina talanger och färdigheter fullt ut för att uppnå bästa möjliga resultat.

 • Samråda med designgruppen

  Diskutera projektet och utformningskoncept med designgruppen, färdigställa förslag och presentera dem för intressenter.

 • Planera verkstadsarbete

  Planera verksamheten utifrån produktionsbehov.

 • Främja arbetsmiljöfrågor

  Främja vikten av en säker arbetsmiljö. Vägled och stöd personal att aktivt delta i den kontinuerliga utvecklingen av en säker arbetsmiljö.

 • Budgetera produktionskostnader

  Utarbeta produktionsbudgetar.

 • Använda personlig skyddsutrustning

  Använda skyddsutrustning i enlighet med utbildning, instruktioner och manualer. Inspektera utrustningen och använda den konsekvent.

 • Beräkna designkostnader

  Beräkna designkostnader för att se till att projektet är ekonomiskt bärkraftigt.

 • Analysera behov av tekniska resurser

  Fastställa och upprätta en förteckning över de resurser och den utrustning som krävs på grundval av de tekniska kraven för produktionen.

 • Planera teamwork

  Planera en arbetsplan för en grupp människor för att uppfylla alla krav på tid och kvalitet.

 • Förebygga brand i en föreställningslokal

  Vidta åtgärder för att förebygga brand i en föreställningslokal. Se till att utrymmet uppfyller brandskyddsföreskrifterna och att sprinkler och brandsläckare är installerade där de är nödvändiga. Se till att personalen är medveten om brandförebyggande åtgärder.

 • Använda teknisk dokumentation

  Förstå och använda teknisk dokumentation i den övergripande tekniska processen.

 • översätta konstnärliga koncept till teknisk design

  Samarbeta med den konstnärliga gruppen för att underlätta övergången från den kreativa visionen och dess konstnärliga koncept till en teknisk utformning.

 • Ge designer stöd i utvecklingsprocessen

  Ge designer stöd i utvecklingsprocessen.

 • Arbeta ergonomiskt

  Tillämpa ergonomiprinciper vid organisering av arbetsplatsen samt manuellt hantera utrustning och material.

 • Uppdatera en budget

  Se till att en viss budget hålls uppdaterad med hjälp av den senaste och mest korrekta informationen. Förutse möjliga variationer och se till att de fastställda målen för de offentliga medlen kan uppnås inom den givna ramen.

 • Arbeta med tanke på den egna säkerheten

  Tillämpa säkerhetsbestämmelserna i enlighet med din utbildning och dina instruktioner och utifrån gedigna kunskaper om de förebyggande åtgärderna och riskerna för din egen hälsa och säkerhet.

Source: Sisyphus ODB