Zawód administrator sieci informacyjno-telekomunikacyjnej

Administratorzy sieci informacyjno-telekomunikacyjnej utrzymują niezawodne, bezpieczne i wydajne sieci łączności danych, w tym sieci LAN, WAN, intranetu i internetu. Wykonują zadania dotyczące ustalania adresów sieciowych, zarządzania i realizacji protokołów trasowania, takich jak ISIS, OSPF, BGP, konfigurowania tablic trasowania oraz niektóre wdrożenia uwierzytelniania. Prowadzą obsługę techniczną i administrowanie serwerami (serwery plików, bramy VPN, systemy wykrywania włamania), komputerami stacjonarnymi, drukarkami, ruterami, przełącznikami, zaporami sieciowymi, telefonami, łącznością IP, urządzeniami PDA, smartfonami, wdrożeniami oprogramowania, aktualizacjami zabezpieczeń i poprawkami, a także szerokim wachlarzem dodatkowych technologii dotyczących zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Systemowe narzędzia do zarządzania siecią

  Oprogramowanie lub sprzęt, który umożliwia monitorowanie, analizę i nadzór nad poszczególnymi komponentami sieci lub częściami sieci w ramach większego systemu sieciowego.

 • Zagrożenia bezpieczeństwa sieci ICT

  Czynniki ryzyka dla bezpieczeństwa, takie jak elementy sprzętu i oprogramowania, urządzenia, interfejsy i polityki w zakresie sieci ICT, techniki oceny ryzyka, które można zastosować w celu oceny dotkliwości i skutków zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz plany awaryjne dla każdego współczynnika ryzyka dla bezpieczeństwa.

 • Nabywanie sieciowego sprzętu ICT

  Produkty dostępne od dostawców urządzeń sieciowych oraz metody wyboru i zamawiania sprzętu.

 • Zarządzanie internetem

  Zasady, przepisy, normy i programy, które kształtują rozwój i wykorzystanie internetu, takie jak zarządzanie nazwami domen internetowych, rejestry i rejestratorzy, zgodnie z przepisami i zaleceniami ICANN/IANA, adresy i nazwy IP, serwery nazwy domeny, DNS, TLD oraz aspekty IDN i DNSSEC.

 • Wdrażanie rozwiązania

  Technologie i normy, które mają być stosowane podczas instalacji, wdrażania i utrzymania cech oprogramowania.

 • Trasowanie sieci ICT

  Procesy i techniki wyboru najlepszych ścieżek w ramach sieci ICT, przez które może się przemieszczać paczka.

 • Technologie chmurowe

  Technologie umożliwiające dostęp do sprzętu, oprogramowania, danych oraz usług za pośrednictwem zdalnych serwerów i sieci oprogramowania, niezależnie od ich lokalizacji i architektury.

 • Metody analizy wydajności elementów ICT

  Metody stosowane w analizie oprogramowania, systemu teleinformatycznego i wydajności sieci, dostarczające wskazówek na temat pierwotnych przyczyn problemów w systemach informatycznych. Metody te pomagają analizować wąskie gardła zasobów, czas aplikacji, opóźnienia oczekiwania i wyniki testów porównawczych.

 • Programowanie systemowe w zakresie ICT

  Metody i narzędzia niezbędne do tworzenia oprogramowania systemowego, specyfikacji architektury systemu oraz technik łączenia modułów oraz komponentów sieci i systemów.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

Umiejętności

 • Zarządzać hostingiem poczty elektronicznej

  Nadzorować bieżące funkcjonowanie prywatnej platformy poczty elektronicznej poprzez prowadzenie i udoskonalanie świadczonych usług, takich jak spam i ochrona wirusowa, blokowanie reklam, przeprojektowanie stron internetowych i optymalizacja wyszukiwarki.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Analizować wymogi szerokości pasma sieci

  Badanie wymagań w zakresie zdolności przesyłowej sieci ICT lub innego systemu telekomunikacyjnego.

 • Dostosować wydajność systemu ICT

  Zmieniać zakres systemu ICT poprzez dodanie lub ponowne przydzielenie dodatkowych elementów systemu ICT, takich jak elementy sieci, serwery lub pamięć masowa w celu zaspokojenia potrzeb pod względem wydajności lub ilości.

 • Tworzyć kopie zapasowe

  Wdrażać procedury tworzenia kopii zapasowych i systemów rezerwowych w celu zapewnienia stałej i niezawodnej eksploatacji systemu. Wykonywać kopie zapasowe danych w celu uzyskania informacji poprzez skopiowanie i archiwizację dla zapewnienia integralności podczas integracji systemu i po wystąpieniu utraty danych.

 • Stosować narzędzia diagnostyczne dla sieci ICT

  Używać narzędzi lub składników oprogramowania monitorujących parametry sieci ICT, takie jak wydajność i przepustowość, dostarczać danych i statystyk, diagnozować błędy, awarie lub zatory oraz wspierać podejmowanie decyzji.

 • Instalować urządzenia łączności elektronicznej

  Tworzyć i wdrażać cyfrowe i analogowe urządzenia łączności elektronicznej. Rozumieć schematy elektroniczne i specyfikacje urządzeń.

 • Zachowywać konfigurację protokołu internetowego

  Stosować konfigurację protokołu internetowego (ipconfig), aby uzyskać dane dotyczące konfiguracji protokołu TCP/IP w celu identyfikacji urządzeń i ich adresów IP.

 • Stosować zasady użytkowania systemu ICT

  Przestrzegać pisemnych i etycznych przepisów i zasad dotyczących właściwego użytkowania i administrowania systemem teleinformatycznym.

 • Integrować elementy składowe systemu

  Wybierać i stosować techniki i narzędzia integracji w celu zaplanowania i wdrożenia integracji modułów i komponentów sprzętu i oprogramowania w systemie. Stosować specyficzne techniki badawcze w celu zapewnienia integralności podczas integracji systemu.

 • Projektować sieć komputerową

  Opracowywać i planować sieci ICT, takie jak sieci rozległe i lokalne, które łączą komputery za pomocą kabli lub połączeń bezprzewodowych i umożliwiają wymianę danych oraz ocenę niezbędnej pojemności.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Definiować ustawienia zapory sieciowej

  Określić reguły rządzące zestawem komponentów mających na celu ograniczenie dostępu między grupami sieci lub określoną siecią a Internetem.

 • Prognozować przyszłe potrzeby sieci ICT

  Identyfikować bieżący ruch danych i szacować, jak wzrost wpłynie na sieć teleinformatyczną.

 • Zarządzać maszynami ICT do wirtualizacji

  Zapewnienie nadzoru nad narzędziami, takimi jak VMware, KVM i Xen, stosowanymi w celu tworzenia wirtualnego środowiska maszynowego, które obsługuje inne środowisko oprogramowania.

Source: Sisyphus ODB