Zawód akupunkturzysta / akupunkturzystka

Akupunkturzyści wykorzystują cienkie igły i wsadzają je do punktów akupunktury w organizmie w celu przywrócenia równowagi ciała ludzkiego i ogólnie dobrego stanu zdrowia. Akupunkturzyści koncentrują się na meridianach w celu leczenia różnych schorzeń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Medycyna komplementarna i alternatywna

  Praktyki medyczne, które nie należą do podstawowej opieki zdrowotnej.

 • Tradycyjna medycyna chińska

  Teorie tradycyjnych chińskich praktyk medycznych, które kładą nacisk na różne praktyki w dziedzinie umysłu i ciała, oraz ziołolecznictwo w celu leczenia różnych problemów zdrowotnych lub zapobiegania im.

 • Patologie leczone za pomocą akupunktury

  Rodzaje i zakres stanów, takich jak ból fizyczny, bóle głowy, ból pleców, alergie, uzależnienia, zaburzenia trawienia lub przeziębienie, które są poddawane leczeniu akupunkturą.

 • Biomedycyna

  Badanie ciała ludzkiego w odniesieniu do medycyny i środowiska. Obejmuje to zastosowania i praktyki związane z naukami biologicznymi i przyrodniczymi.

 • Metody akupunktury

  Techniki i metody stosowane do normalizacji przepływu energii Qi w ciele w celu łagodzenia bólu i powiązanych objawów poprzez zastosowanie różnych określonych rodzajów igieł w różnych punktach akupunkturowych.

Umiejętności

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Podejmować działania następcze w związku z leczeniem osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dokonywać przeglądu i oceny postępów w przepisanej obróbce, podejmując dalsze decyzje z użytkownikami opieki zdrowotnej i ich opiekunami.

 • Rozwijać relacje terapeutyczne

  Utrzymywać indywidualne relacje terapeutyczne, aby zaangażować wrodzone zdolności lecznicze danej osoby, osiągnąć aktywną współpracę w edukacji zdrowotnej i procesie leczenia oraz zmaksymalizować potencjał zdrowych zmian.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Obserwować osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Obserwowanie użytkowników usług opieki zdrowotnej i rejestrowanie istotnych warunków oraz reakcji na leki, leczenie i istotne zdarzenia, w razie potrzeby zawiadamiając przełożonego lub lekarza.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Dbać o porządek w miejscu pracy

  Dbać o to, aby obszar pracy i wyposażenie były czyste i uporządkowane.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Stosować akupunkturę

  Stosować zabiegi polegające na stymulacji punktów anatomicznych na ciele za pomocą różnorodnych technik, takich jak ręczne nakłuwanie skóry cienkimi, metalowymi igłami lub stymulacja elektryczna, w celu złagodzenia bólu lub uzyskania innych korzyści terapeutycznych.

 • Wybierać punkty akupunktury

  Decydować na podstawie badania pacjenta i jego objawów, które punkty akupunktury należy stymulować i jaką techniką.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Badać stan zdrowia

  Oceniać stan zdrowia użytkownika opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę szczegółowe informacje na temat wcześniejszych obrażeń, operacji, ogólnego stanu zdrowia, zasobów i stylu życia.

 • Doradzać w kwestii zdrowia psychicznego

  Doradzać osobom w każdym wieku i grupom w zakresie prozdrowotnych aspektów indywidualnych zachowań i instytucji w odniesieniu do czynników osobistych, społecznych i strukturalnych dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Pozyskiwać informacje na temat stanu zdrowia osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Gromadzić informacje dla użytkowników służby zdrowia z różnych źródeł, takich jak wywiad z użytkownikiem służby zdrowia, opiekunem lub pracownikiem służby zdrowia w celu uzyskania informacji na temat stanu zdrowia i statusu społecznego pacjenta oraz, w stosownych przypadkach, interpretacja dokumentacji przez innych pracowników służby zdrowia.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB