Zawód analityk biznesowy w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Analitycy biznesowi w dziedzinie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych zajmują się analizą i opracowaniem procesów i systemów organizacji, oceniając model biznesowy i jego integrację z technologią. Określają również potrzeby w zakresie zmian, oceniają wpływ zmiany, precyzują i dokumentują wymogi dotyczące dokumentacji, a następnie dbają, żeby wymogi te były spełniane, wspierając przedsiębiorstwa w procesie wdrażania.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wymogi prawne produktów ICT

  Międzynarodowe przepisy dotyczące rozwoju i stosowania produktów ICT.

 • Modelowanie procesów biznesowych

  Narzędzia, metody i oznaczenia, takie jak model procesu biznesowego i język postępowania (BPMN) oraz język postępowania wykonawczego (BPMN), stosowane do opisu i analizy cech procesu biznesowego i modelu jego dalszego rozwoju.

 • Techniki analizy oczekiwań biznesowych

  Procedury wymagane do identyfikacji i analizy potrzeb biznesowych i organizacyjnych.

 • Analiza ryzyka użytkowania produktu

  Metody analizy ryzyka związanego z produktem, w możliwym środowisku docelowym, ich rozmiarów, skutków i prawdopodobnych efektów w celu złagodzenia ich za pomocą komunikatów ostrzegawczych, instrukcji bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie konserwacji.

Umiejętności

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Proponować teleinformatyczne rozwiązania problemów biznesowych

  Proponować rozwiązania problemów biznesowych, korzystając ze środków ICT, aby usprawnić procesy biznesowe.

 • Identyfikować wymogi prawne

  Badać mające zastosowanie procedury i normy prawne, analizować i określać wymogi prawne mające zastosowanie do danej organizacji, jej polityk i produktów.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Identyfikować wymagania klientów

  Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

 • Analizować wymagania biznesowe

  Analizować potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do produktu lub usługi w celu wykrycia i usunięcia niespójności oraz ewentualnej rozbieżności opinii wśród zainteresowanych stron.

 • Komunikować się z użytkownikami w celu zbierania danych o ich oczekiwaniach

  Komunikowanie się z użytkownikami w celu identyfikacji ich potrzeb i pozyskiwania danych na ich temat. Określenie wszystkich odpowiednich wymagań użytkowników i udokumentowanie ich w sposób zrozumiały i logiczny dla dalszej analizy i specyfikacji.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Stosować zasady zarządzania zmianami

  Zarządzać rozwojem w organizacji, przewidując zmiany i podejmując decyzje zarządcze, aby zapewnić, że zaangażowani członkowie będą odczuwali nieprzyjemności w jak najmniejszym stopniu.

 • Tworzyć modele procesów biznesowych

  Opracowywać formalne i nieformalne opisy procesów biznesowych i struktury organizacyjnej za pomocą modeli procesów biznesowych, notatek i narzędzi.

 • Przekładać wymagania koncepcyjne do projektowania wizualnego

  Opracowywać projekt wizualny na podstawie danych specyfikacji i wymagań, w oparciu o analizę zakresu i docelowych odbiorców. Tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, takich jak logo, grafika witryny, gry cyfrowe i układy.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

Source: Sisyphus ODB