Zawód analityk ds. środowiska akwakultury

Analitycy ds. środowiska akwakultury oceniają, planują i wdrażają programy mające na celu uznawanie, monitorowanie i kontrolowanie czynników środowiskowych, które mogą mieć wpływ na zdrowie zwierząt i roślin wodnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Dokumenty prawne z dziedziny akwakultury

  Wymagane zezwolenia, licencje, umowy najmu i zgody stosowane w akwakulturze oraz ich zastosowanie do określonych gospodarstw i warunków hodowli ryb.

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

 • Przepisy dotyczące zanieczyszczeń

  Znajomość przepisów europejskich i krajowych dotyczących ryzyka zanieczyszczenia.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

Umiejętności

 • Przeprowadzać szkolenia na temat problematyki środowiskowej

  Przeprowadzać szkolenie personelu i upewniać się, że wszyscy pracownicy rozumieją, w jaki sposób mogą przyczynić się do poprawy efektywności środowiskowej.

 • Przeprowadzać audyty środowiskowe

  Używać sprzętu do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, aby zidentyfikować problemy środowiskowe i zbadać sposoby ich rozwiązania. Przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 • Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska morskiego

  Przeprowadzać kontrole i podejmować działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego lub łagodzenie jego skutków. Przestrzegać międzynarodowych kodeksów i rezolucji.

 • Oceniać wpływ działalności w dziedzinie akwakultury na środowisko

  Mierzyć wpływ działalności firmowej akwakultury na środowisko. Brać pod uwagę takie czynniki, jak jakość wód morskich i powierzchniowych, siedliska ryb i roślin morskich oraz zagrożenia dotyczące jakości powietrza, zapachu i hałasu.

 • Nadzorować plan zarządzania czynnikami środowiskowymi w gospodarstwie

  Wskazywać oznaczenia i dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, które odnoszą się do danego gospodarstwa i zawierają wymogi dotyczące procesu planowania gospodarstw rolnych. Nadzorować plan wdrażania zarządzania czynnikami środowiskowymi w gospodarstwie oraz dokonywać przeglądu ram czasowych.

 • Hodować kultury komórek wykorzystywane do monitorowania eksperymentów

  Hodować kultury do zastosowania w eksperymentach monitorujących, aby zapewnić, że przeprowadzane laboratoryjne procedury kontroli jakości są prawidłowe.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Doradzać w kwestii systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym

  Ocena wymogów i doradztwo w zakresie systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym. Zapewnienie, aby klient brał udział w działaniach mających na celu zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na środowisko poprzez zastosowanie technologii lub ograniczanie tego wpływu. Zapewnienie uzyskiwania wymaganych licencji i zezwoleń.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Składać sprawozdania dotyczące zagadnień środowiskowych

  Sporządzać sprawozdania dotyczące środowiska i informować o zagadnieniach. Informować społeczeństwo lub zainteresowane strony w określonym kontekście o aktualnym rozwoju sytuacji w środowisku, prognozach dotyczących przyszłości środowiska oraz o wszelkich problemach i możliwych rozwiązaniach.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Stosować standardowe protokoły związane z żywieniem i odżywianiem

  Produkować pasze na miejscu. Karmić zwierzęta ręcznie lub maszyną do karmienia zgodnie z ustalonymi protokołami. Monitorować zachowania w żywieniu zwierząt.

 • Monitorować zmiany w przepisach

  Monitorować zmiany zasad, procedur i przepisów oraz określać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na organizację, aktualne operacje lub konkretny przypadek bądź sytuację.

 • Mierzyć wpływ określonej działalności w dziedzinie akwakultury

  Identyfikować i mierzyć biologiczny, fizykochemiczny wpływ określonej działalności hodowli akwakultury na środowisko. Przeprowadzać wszelkie niezbędne testy, w tym pobieranie i przetwarzanie próbek do analizy.

 • Oceniać zanieczyszczenie

  Analizować dowody zanieczyszczenia. Doradzać w kwestii sposobów dekontaminacji.

 • Prowadzić badania środowiskowe

  W razie potrzeby, przeprowadzać badania środowiskowe, sprawdzając postępowanie regulacyjne, możliwe działania prawne lub inne rodzaje skarg.

 • Zapewniać bezpieczeństwo gatunków zagrożonych i obszarów chronionych

  Zapewnianie, że projekty nie wpływają negatywnie na ptaki migrujące, gatunki rzadkie lub zagrożone wyginięciem, siedliska o krytycznym znaczeniu lub obszary chronione środowiskowo.

Source: Sisyphus ODB