Zawód analityk ds. fuzji i przejęć

Analitycy ds. fuzji i przejęć nadzorują realizację transakcji kupna, sprzedaży, łączenia lub przejmowania spółek. Negocjują i wypełniają umowę w imieniu klienta, ściśle współpracując z prawnikami i księgowymi. Analitycy ds. fuzji i przejęć prowadzą operacyjną i prawną ocenę ryzyka przedsiębiorstwa, oceniają porównywalne przedsiębiorstwa na rynku i pomagają w integracji po połączeniu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Połączenia i przejęcia

  Proces łączenia odrębnych przedsiębiorstw, stosunkowo równych pod względem wielkości, oraz zakup mniejszej firmy w jednym z większą. Transakcje finansowe, skutki prawne i konsolidacja zapisów finansowych i oświadczeń na koniec roku budżetowego.

Umiejętności

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Oceniać rentowność

  Dokonywanie przeglądu i analizy informacji finansowych oraz wymogów dotyczących projektów, takich jak ocena budżetu, spodziewany obrót oraz ocena ryzyka w celu określenia korzyści i kosztów projektu. Ocena, czy umowa lub projekt zostaną zrealizowane oraz czy potencjalne zyski są warte ryzyka finansowego.

 • Opracowywać portfel inwestycyjny

  Tworzyć portfel inwestycyjny dla klienta, zawierający polisę ubezpieczeniową lub wiele polis na pokrycie określonych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ubezpieczenie assistance, reasekuracja, ryzyko przemysłowe lub klęski żywiołowe i techniczne.

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Podejmować strategiczne decyzje biznesowe

  Analizować informacje handlowe i konsultować się z dyrektorami celem podejmowania decyzji w różnych aspektach mających wpływ na perspektywy, wydajność i zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa. Rozważać opcje i rozwiązania alternatywne dla wyzwania oraz podejmować rozsądne i racjonalne decyzje oparte na analizie i doświadczeniu.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Analizować plany biznesowe

  Analizować formalne oświadczenia składane przez przedsiębiorstwa, w których przedstawiono cele biznesowe i strategie ich realizacji, w celu oceny wykonalności planu i weryfikacji zdolności przedsiębiorstw do spełnienia zewnętrznych wymogów, takich jak spłata pożyczki lub zwrot z inwestycji.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych

  Zapewniać współpracownikom, klientom lub innym stronom wsparcie finansowe w przypadku złożonych rejestrów lub obliczeń.

 • Sporządzać budżet służący zaspokojeniu potrzeb finansowych

  Kontrola stanu i dostępności środków finansowych z zamiarem sprawnego prowadzenia projektów lub działalności operacyjnej w celu prognozowania i oszacowania ilości przyszłych zasobów finansowych.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

Source: Sisyphus ODB