Zawód analityk inwestycyjny

Analitycy inwestycyjni prowadzą badania w celu wydania merytorycznych zaleceń dla zarządzających funduszami. Badają inwestycje w skali globalnej, ale w zależności od specyfiki i obszaru działania pracodawcy mogą się specjalizować w takich dziedzinach jak: handel detaliczny, infrastruktura, energetyka, usługi bankowe i finansowe. Skupiają się na informacjach finansowych i ekonomicznych, takich jak zmiany polityczne i gospodarcze, które mogą mieć wpływ na rynki finansowe, lub wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw, i na podstawie interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł określają wpływ tych danych na decyzje inwestycyjne.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Produkty finansowe

  Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Handel międzynarodowy

  Praktyka gospodarcza i dziedzina badań, które dotyczą wymiany towarów i usług ponad granicami geograficznymi. Ogólne teorie i szkoły myślenia dotyczące wpływu handlu międzynarodowego na eksport, import, konkurencyjność, PKB oraz rolę przedsiębiorstw wielonarodowych.

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

Umiejętności

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

 • Udzielać wsparcia przy obliczeniach finansowych

  Zapewniać współpracownikom, klientom lub innym stronom wsparcie finansowe w przypadku złożonych rejestrów lub obliczeń.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

Source: Sisyphus ODB