Zawód analityk księgowy

Analitycy księgowi oceniają sprawozdania finansowe klientów, zazwyczaj przedsiębiorstw, które zawierają arkusz przychodów, bilans, zestawienie przepływów pieniężnych oraz dodatkowe noty do innych sprawozdań finansowych. Dokonują oni interpretacji i wdrożenia nowych systemów rachunkowości i procedur księgowych oraz dokonają analizy i ustalają, czy proponowane systemy są zgodne z zasadami rachunkowości i spełniają wymogi informacyjne dla użytkowników.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury obowiązujące w dziale finansowym

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu finansowego w organizacji. Rozumienie sprawozdań finansowych, inwestycje, ujawnianie polityki itp.

 • Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

  Zbiór standardów i zasad w zakresie rachunkowości mających zastosowanie do spółek notowanych na giełdzie, zobowiązanych do publikowania i ujawniania sprawozdań finansowych.

 • Zapisy księgowe

  Transakcje finansowe zarejestrowane w systemach rachunkowości lub księgach spółki wraz z metadanymi związanymi z wpisem, takimi jak data, kwota, dane rachunkowe i opis transakcji.

 • Ogólnie przyjęte krajowe zasady rachunkowości

  Standard rachunkowości przyjęty w danym regionie lub kraju, określający zasady i procedury ujawniania danych finansowych.

 • Procedury stosowane w dziale księgowości

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu rachunkowości w obrębie organizacji, takie jak księgowość, faktury, rejestrowanie i opodatkowanie.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

Umiejętności

 • Kontrolować dokumentację księgową

  Dokonywać przeglądu kwartalnej i rocznej dokumentacji księgowej oraz zapewniać, aby informacje rozliczeniowe dokładnie odzwierciedlały transakcje finansowe spółki.

 • Nadzorować operacje księgowe

  Koordynować, zlecać i monitorować operacje w działach księgowych w celu zapewnienia dokładnego rejestrowania i ewentualnej sprawozdawczości w odniesieniu do operacji finansowych spółki.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Wyjaśniać zapisy ksiąg rachunkowych

  Objaśniać dodatkowo i ujawnienie informacji pracownikom, sprzedawcom, audytorom i wszystkim innym instancjom dotyczącym sposobu księgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

 • Czuwać nad finansami

  Obsługiwać administrację finansową swojego działu, ograniczać koszty do niezbędnych wydatków i maksymalizować dochody swojej organizacji.

 • Sporządzać sprawozdania finansowe

  Finalizowanie rozliczania projektów. Przygotowywanie rzeczywistego budżetu, porównywanie różnicy między budżetem planowanym i rzeczywistym oraz wyciąganie ostatecznych wniosków.

 • Opracowywać procedury księgowe

  Określać standardowe metody i wytyczne regulujące wykonywanie prac z zakresu rachunkowości i księgowości oraz umożliwiające opracowanie specyfikacji systemu księgowości do rejestrowania transakcji finansowych.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

Source: Sisyphus ODB