Zawód analityk ryzyka finansowego

Analitycy ryzyka finansowego prawidłowo określają i oceniają potencjalne obszary ryzyka, które stanowią zagrożenie dla aktywów lub kapitału organizacji. Specjalizują się w analizie ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego lub regulacyjnego. Wykorzystują analizę statystyczną do oceny ryzyka, sporządzają zalecenia służące ograniczeniu i kontroli ryzyka oraz przeprowadzają przeglądy dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Zarządzanie ryzykiem

  Proces określania, oceny i ustalania priorytetów w odniesieniu do wszystkich rodzajów ryzyka oraz ich źródeł, takich jak przyczyny naturalne, zmiany prawne lub niepewność w danym kontekście oraz metody skutecznego radzenia sobie z ryzykiem.

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Przenoszenie ryzyka

  Techniki finansowe mające na celu uniknięcie szkodliwych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa i ochronę jego działań. Jest to operacja polegająca na przenoszeniu odpowiedzialności i roszczeń na osoby trzecie, które mają siłę finansową i specjalizują się w łączeniu ryzyka i zarządzaniu nim na istotną skalę.

 • Prognozy finansowe

  Narzędzie wykorzystywane w ramach zarządzania finansowego kwestiami fiskalnymi w celu określenia tendencji w zakresie przychodów i szacowanych warunków finansowych.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Ocena czynników ryzyka i zagrożeń

  Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa oraz wszelkie komunikaty i informacje związane z bezpieczeństwem.

 • Jurysdykcja organu nadzoru finansowego

  Przepisy finansowe i procedury mające zastosowanie do określonej lokalizacji, której organy regulacyjne decydują o jej jurysdykcji.

Umiejętności

 • Zarządzać ryzykiem finansowym

  Przewidywać ryzyko finansowe i zarządzać nim oraz opracowywać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania jego wpływu.

 • Sporządzać sprawozdania na temat ryzyka

  Gromadzić wszystkie informacje, analizować zmienne i tworzyć sprawozdania prezentujące analizy rozpoznanych rodzajów ryzyka dla przedsiębiorstwa lub projektów i propozycje możliwych rozwiązań mających przeciwdziałać ryzyku.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem

  Udzielać porad na temat polityk zarządzania ryzykiem i strategii zapobiegania i ich wdrażania, mając świadomość różnych rodzajów ryzyka dla konkretnej organizacji.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Sporządzać mapy ryzyka

  Wykorzystywać narzędzia wizualizacji danych w celu informowania o konkretnych rodzajach ryzyka finansowego, jego charakterystyce i skutkach dla danej organizacji.

Source: Sisyphus ODB