Zawód analityk systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Analitycy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych określają potrzeby, jakie musi zaspokajać system, żeby spełniać wymogi użytkowników końcowych. Analizują funkcje systemu z zamiarem określenia ich celów oraz ustalenia działań i procedur służących ich najefektywniejszemu osiągnięciu. Opracowują również nowe rozwiązania informatyczne w celu poprawy efektywności i wydajności przedsiębiorstw, przedstawiają zarysy projektów i szacują koszty nowych systemów, określają działania wykonywane przez system oraz sposób wyświetlania danych przez użytkownika końcowego. Przedstawiają projekt użytkownikom i ściśle współpracują z użytkownikami w celu wdrożenia rozwiązania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Modele projektowanego systemu informatycznego

  Zbiór struktur i modeli niezbędnych do zrozumienia lub opisu systemu oprogramowania, w tym elementów oprogramowania, zależności między nimi oraz właściwości obu tych elementów i zależności.

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

 • Infrastruktura ICT

  System, sieć, sprzęt i aplikacje oraz komponenty, a także urządzenia i procesy wykorzystywane do opracowywania, testowania, dostarczania, monitorowania, kontroli oraz wsparcia usług ICT.

 • Metody analizy wydajności elementów ICT

  Metody stosowane w analizie oprogramowania, systemu teleinformatycznego i wydajności sieci, dostarczające wskazówek na temat pierwotnych przyczyn problemów w systemach informatycznych. Metody te pomagają analizować wąskie gardła zasobów, czas aplikacji, opóźnienia oczekiwania i wyniki testów porównawczych.

 • Przetwarzanie analityczne online

  Narzędzia internetowe służące do analizowania, agregacji i przedstawiania danych wielowymiarowych, pozwalające użytkownikom na interaktywne i selektywne pozyskiwanie i przeglądanie danych z konkretnych punktów widzenia.

 • Cykl życia rozwoju systemów

  Kolejność działań, takich jak planowanie, tworzenie, testowanie i rozmieszczanie oraz modele rozwoju i zarządzania cyklem życia systemu.

 • Metryka oprogramowania

  Wskaźniki mierzące cechy systemu oprogramowania w celu określenia i oceny rozwoju oprogramowania.

 • Systemy wspomagania decyzji

  Systemy ICT, które można wykorzystać do wspierania podejmowania decyzji biznesowych lub organizacyjnych.

Umiejętności

 • Analizować systemy ICT

  Badać aktywność i wydajność systemów informatycznych w celu modelowania ich wykorzystania i słabych stron, określania przeznaczenia, architektury i usług oraz wykrywania operacji i procedur służących do ich najskuteczniejszej realizacji.

 • Identyfikować słabe strony systemów ICT

  Przeprowadzanie analizy architektury systemu i sieci, komponentów sprzętu i oprogramowania oraz danych w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności na ingerencje lub ataki.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Projektować system informacyjny

  Definiowanie architektury, składu, komponentów, modułów, interfejsów i danych na potrzeby zintegrowanych systemów informacyjnych (sprzęt, oprogramowanie i sieć), w oparciu o wymogi i specyfikacje systemowe.

 • Identyfikować wymagania klientów

  Stosować techniki i narzędzia, takie jak ankiety, kwestionariusze, aplikacje ICT, do uzyskiwania, definiowania, analizowania, dokumentowania i utrzymywania wymagań użytkowników dotyczących systemu, usługi lub produktu.

 • Przeprowadzać testy systemu

  W celu wykrywania usterek systemowych wybierać, wykonywać i śledzić testy pod oprogramowania lub sprzętu, zarówno w zintegrowanych jednostkach systemu, jak i w połączeniach wzajemnych oraz w całościowych systemach. Organizować badania, takie jak badanie instalacji, badanie bezpieczeństwa oraz badanie graficznego interfejsu użytkownika.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Analizować procesy biznesowe

  Badać wkład procesów pracy w osiąganie celów biznesowych i monitorować ich skuteczność i wydajność.

 • Zarządzać procesem zmiany wersji systemu ICT

  Nadzorować proces transferu danych ze starszego (przestarzałego) do obecnego systemu przez mapowanie, łączenie, migrację, dokumentowanie i przetwarzanie danych.

 • Analizować środowisko ICT organizacji

  Badać zewnętrzne i wewnętrzne środowisko organizacji, identyfikując jej mocne i słabe strony, aby zapewnić podstawę dla strategii firmy i dalszego planowania.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Rozwiązywać problemy systemu ICT

  Identyfikacja potencjalnych awarii komponentów. Monitorowanie, dokumentowanie i informowanie o incydentach. Wykorzystanie odpowiednich zasobów z minimalnym czasem przestojów oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Oceniać luki w zabezpieczeniach

  Realizować rodzaje testów bezpieczeństwa, takie jak testy penetracyjne sieci, badania bezprzewodowe, przeglądy kodów, oceny sieci bezprzewodowych i/lub firewall zgodnie z przyjętymi przez branżę metodami i protokołami w celu identyfikacji i analizy potencjalnych słabych punktów.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Tworzyć modele danych

  Stosować określone techniki i metody w celu analizy wymogów dotyczących danych w procesach biznesowych danej organizacji celem tworzenia modeli dla tych danych, takich jak modele koncepcyjne, logiczne i fizyczne. Modele te mają specyficzną strukturę i format.

 • Komunikować się z użytkownikami w celu zbierania danych o ich oczekiwaniach

  Komunikowanie się z użytkownikami w celu identyfikacji ich potrzeb i pozyskiwania danych na ich temat. Określenie wszystkich odpowiednich wymagań użytkowników i udokumentowanie ich w sposób zrozumiały i logiczny dla dalszej analizy i specyfikacji.

Source: Sisyphus ODB