Zawód animator kultury

Animatorzy kultury badają, planują, organizują i prowadzą działania artystyczne dla ludzi związanych wspólnymi interesami, zdolnościami, środowiskiem lub sytuacją. Zarządzają i koordynują projekty kreatywne z lokalnymi grupami i jednostkami w celu wspierania ich twórczości artystycznej i poprawy jakości życia. Animatorzy kultury sprawiają, że sztuka staje się dostępna dla społeczności, na rzecz której pracują, a jednocześnie dają uczestnikom możliwości kształtowania własnego programu artystycznego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo własności intelektualnej

  Przepisy regulujące zbiór praw chroniących produkty intelektualne przed niezgodnym z prawem naruszeniem.

Umiejętności

 • Opracowywać materiały edukacyjne

  Tworzyć i rozwijać zasoby edukacyjne dla odwiedzających, grup szkolnych, rodzin i zainteresowanych grup.

 • Zarządzać oczekiwaniami uczestników

  Budować zaufanie i relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wyjaśniać, w jaki sposób nasza dyscyplina artystyczna (taniec, muzyka, teatr, sztuki wizualne...) może w różny sposób przynosić korzyści i wspierać potrzeby i aspiracje osób oraz społeczności. Zarządzać oczekiwaniami osób zaangażowanych po projektowaniu programu artystycznego lub w jego trakcie. Być jak najbardziej jednoznacznym na etapie ustalania zakresu, aby zbudować zaufanie między sobą, potencjalnymi grupami i fundatorami. Być świadomym agend społecznych, szczególnie w programach finansowanych przez rząd.

 • Przedstawiać kontekst danego dzieła artystycznego

  Określać czynniki wpływające i obrazujące pracę w ramach specyficznej tendencji, która może mieć charakter artystyczny, estetyczny lub filozoficzny. Analizować ewolucję trendów artystycznych, konsultować się z ekspertami w tej dziedzinie, brać udział w wydarzeniach itp.

 • Ustalać priorytety w praktykowaniu sztuki społecznej

  Dokonywać oceny praktyk roboczych przed rozpoczęciem sesji, w jej trakcie i po jej zakończeniu, wykorzystując informacje zwrotne z różnych źródeł w celu wsparcia swojego stanowiska. Ustalać nie tylko jakie własne umiejętności należy rozwijać lub jakie wprowadzić zmiany w projekcie programu, ale również znajdować takie aspekty praktyki zawodowej, które można zlecić na zewnątrz, co pozwoliłoby skupić się na własnych sesjach. Identyfikować obszary, w których brakuje zasobów, przeprowadzać analizę tych obszarów i kreatywnie myśleć, jak zmienić ofertę tańca, aby jasno określić, co można i czego nie można zrobić. Interpretować zgromadzone dane w celu sporządzenia sprawozdania z uzyskanych wniosków.

 • Równoważyć osobiste potrzeby uczestników z potrzebami grupy

  Stosować różne podejścia w swojej praktyce, które równoważą potrzeby każdej osoby z potrzebami całej grupy. Wzmacniać zdolności i doświadczenia każdej osoby, co jest znane jako praktyka ukierunkowana na osobę, przy jednoczesnym zachęcaniu uczestników i wspieraniu pracowników do utworzenia spójnej grupy. Tworzyć atmosferę wsparcia i bezpieczeństwa dla aktywnej eksploracji dyscypliny artystycznej.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Pracować w sposób pozwalający zapewnić własne bezpieczeństwo

  Stosować zasady bezpieczeństwa zgodnie ze szkoleniem i instrukcjami oraz na podstawie solidnej wiedzy na temat środków zapobiegawczych i zagrożeń dla własnego zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Opracowywać działania kulturalne

  Opracowywać działania dostosowane do zasięgu i/lub odbiorców. Uwzględniać trudności i potrzeby zaobserwowane i zidentyfikowane z punktu widzenia rozwijania ciekawości i ogólnych możliwości dostępu do sztuki i kultury.

 • Zarządzać osobistym rozwojem zawodowym

  Ponoszenie odpowiedzialności za uczenie się przez całe życie i ustawiczne doskonalenie zawodowe. Angażowanie się w uczenie w celu wspierania i aktualizowania kompetencji zawodowych. Określenie priorytetowych obszarów rozwoju zawodowego w oparciu o własne praktyki i kontakty z partnerami i zainteresowanymi stronami.

 • Kierować działaniami w zakresie sztuki społecznej

  Opracowywać i realizować działania z zakresu sztuki społecznej opartej na uczestnictwie mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa swojego i uczestników, aby umożliwić jak najskuteczniejsze uczenie się. Uwzględniać całe doświadczenia zebrane podczas sesji artystycznej.

 • Uczestniczyć w działaniach w zakresie mediacji artystycznej

  Uczestniczyć w działaniach w zakresie mediacji kulturalnej i artystycznej: ogłoszenie działalności, przedstawienie prezentacji lub omówienie sztuki lub wystawy, nauczanie danej klasy lub grupy, prowadzenie działalności w zakresie mediacji artystycznej, prowadzenie lub udział w publicznej dyskusji.

 • Oceniać zasoby w ramach programu sztuki społecznej

  Określać zasoby intelektualne, teoretyczne lub fizyczne dostępne dla opracowania praktyki mediacyjnej. Określać, jakie dalsze wsparcie może być potrzebne ze strony innych artystów, specjalistów (fizjoterapeutów, lekarzy...), pracowników wspierających itd. Wskazać potrzebne wsparcie administracyjne oraz zaplanować outsourcing.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Opracowywać działania edukacyjne

  Opracowywać przemówienia, działania i warsztaty w celu wspierania dostępu i zrozumienia procesów twórczości artystycznej. Może dotyczyć konkretnego wydarzenia kulturalnego i artystycznego, takiego jak przedstawienie lub wystawa, lub może być powiązane z określoną dyscypliną (teatr, taniec, rysunek, muzyka, fotografia itp.). Współpracuj z gawędziarzami, rzemieślnikami i artystami.

 • Oceniać własne kompetencje w wiodących obszarach sztuki społecznej

  Oceniać i informować o swoich umiejętnościach w zakresie kierowania działaniami wspólnotowymi, w szczególności o wszelkich innych i dodatkowych doświadczeniach, które mogą być korzystne.

 • Zwiększać poziom świadomości wśród członków swojej grupy

  Określać i dokumentować szkolenie zarówno w przypadku poszczególnych osób w grupie, jak i samego siebie, w celu doskonalenia jakości wykonywanej pracy.

 • Omawiać dzieła sztuki

  Przedstawiać i omawiać charakter i treść dzieła sztuki z udziałem publiczności, dyrektorów artystycznych, redaktorów katalogów, dziennikarzy i innych zainteresowanych osób.

 • Współpracować z zainteresowanymi stronami w ramach wiodących obszarów sztuki społecznej

  Współpraca z wybranym zespołem, gromadzącym artystów z innych dyscyplin, koordynatora mediacyjnego i/lub pracowników służby zdrowia, fizjoterapeutów i pracowników wsparcia w dziedzinie kształcenia itp., w celu maksymalizacji oddziaływania programu sztuki dla społeczności. Należy jasno określić wspólne role i ocenić ich wyniki jako całość, uwzględniając podejście refleksyjne w swojej praktyce.

 • Badać daną społeczność docelową

  Dopasowywać umiejętności do badania potrzeb społeczności docelowej.

 • Opracowywać program szkolenia artystycznego

  Opracowanie i zarządzanie programem coachingu specyficznym dla danego projektu artystycznego i osoby wykonującej działalność artystyczną.

 • Komunikować się z przedstawicielami społeczności docelowej

  Określać i wdrażać najlepsze kanały komunikacji ze społecznością, z którą zamierza się pracować.

 • Określać własne podejście artystyczne

  Określać własne podejście artystyczne, analizując dotychczasowy dorobek i fachową wiedzę, wskazując cechy swojej twórczości i opisując swoją wizję artystyczną na podstawie tych ustaleń.

Source: Sisyphus ODB