Zawód asystent inwestycyjny

Asystenci inwestycyjni zapewniają klientom doradztwo w zakresie planowania finansowego dotyczące produktów finansowych i pełnią funkcję głównego punktu kontaktowego dla nowych i starszych klientów. Pomagają przy i wykonują prace przygotowawcze w zakresie tworzenia funduszy i zarządzania nimi oraz pomagają we wdrażaniu decyzji w zakresie zarządzania funduszem podejmowanych przez zarządzającego portfelem lub zarządzającego funduszem.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Produkty finansowe

  Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

 • Działalność bankowa

  Szeroka i stale rozwijająca się działalność bankowa i produkty finansowe zarządzane przez banki, począwszy od bankowości osobistej, bankowości korporacyjnej, bankowości inwestycyjnej, bankowości prywatnej, aż po ubezpieczenia, handel obcymi walutami, handel towarami, obrót papierami wartościowymi, handel traktami terminowymi i opcjami.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Ekonomia

  Zasady i praktyki gospodarcze, rynki finansowe i towarowe, bankowość i analiza danych finansowych.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

Umiejętności

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

 • Udzielać wsparcia w zarządzaniu funduszem

  Przygotowywanie wdrażania decyzji zarządzającego funduszem inwestycyjnym oraz przedstawianie sugestii dotyczących zagadnień związanych z zarządzaniem, takich jak rozwój produktów finansowych lub wprowadzenie nowych kanałów sprzedaży.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Analizować tendencje ekonomiczne

  Analizować zmiany w handlu krajowym lub międzynarodowym, relacjach biznesowych, bankowości i funkcjonowaniu finansów publicznych oraz sposób wzajemnego oddziaływania tych czynników w danym kontekście gospodarczym.

 • Komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości

  Komunikować się ze specjalistami w dziedzinie bankowości, aby uzyskać informacje o konkretnej sprawie finansowej lub projekcie do celów osobistych lub biznesowych bądź w imieniu klienta.

 • Przygotowywać sprawozdania finansowe

  Zbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu części, które obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie z przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Oferować usługi finansowe

  Świadczenie szerokiego zakresu usług finansowych na rzecz klientów, takich jak pomoc w zakresie produktów finansowych, planowanie finansowe, ubezpieczenia, zarządzanie pieniędzmi i inwestycjami.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Sporządzać sprawozdania finansowe

  Finalizowanie rozliczania projektów. Przygotowywanie rzeczywistego budżetu, porównywanie różnicy między budżetem planowanym i rzeczywistym oraz wyciąganie ostatecznych wniosków.

 • Zarządzać papierami wartościowymi

  Administrować papierami wartościowymi będącymi własnością spółki lub organizacji, tj. zabezpieczeniami długu, bezpieczeństwem kapitałowym oraz instrumentami pochodnymi mającymi na celu uzyskanie jak największych korzyści.

Source: Sisyphus ODB