Zawód asystent nauczyciela dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Asystenci nauczyciela dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pomagają nauczycielom dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wykonywaniu ich obowiązków w klasie. Zajmują się potrzebami fizycznymi uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i pomagają im w wykonywaniu zadań, takich jak wizyty w łazience, przejazdy autobusem, jedzenie i zmiana sal lekcyjnych. Zapewniają również wsparcie metodyczne uczniom, nauczycielom i rodzicom oraz przygotowują plany zajęć. Asystenci nauczyciela dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych udzielają uczniom wsparcia dostosowanego do ich konkretnych potrzeb, pomagają w wykonywaniu trudnych zadań i śledzą postępy uczniów i ich zachowanie w klasie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza potrzeb edukacyjnych

  Proces analizy potrzeb ucznia w zakresie uczenia się za pomocą obserwacji i testów, po którym może nastąpić diagnoza schorzenia związanego z uczeniem się oraz plan dodatkowego wsparcia.

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Kształcenie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Metody nauczania, wyposażenie i otoczenie stosowane w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami w osiąganiu sukcesów w szkole oraz społeczności.

 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

  Szczególne metody i praktyki stosowane w celu zapewnienia opieki osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i w zakresie uczenia się.

 • Rozwój fizyczny dziecka

  Rozpoznawanie i opisanie rozwoju na podstawie następujących kryteriów: masa ciała, długość i rozmiar głowy, wymagania żywieniowe, funkcja nerek, wpływ hormonów na rozwój, reakcja na stres i zakażenie.

Umiejętności

 • Wspierać rozwój podstawowych umiejętności osobistych dzieci

  Wspierać i ułatwiać rozwój naturalnej ciekawości dzieci oraz umiejętności społecznych i językowych dzięki działaniom twórczym i społecznym, takim jak opowiadania, pomysłowe zabawy, piosenki, rysunki i gry.

 • Kształtować pozytywne nastawienie wśród młodzieży

  Pomagać dzieciom i młodzieży oceniać ich potrzeby społeczne, emocjonalne i tożsamości oraz rozwijać pozytywny wizerunek siebie, zwiększać poczucie własnej wartości i poprawiać samodzielność.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Zaspokajać podstawowe potrzeby fizyczne dzieci

  Zajmować się dziećmi, karmiąc je i ubierając oraz w razie potrzeby regularnie zmieniając pieluchy z zachowaniem zasad higieny.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Udzielać wsparcia nauczycielom

  Pomaganie nauczycielom w nauczaniu poprzez dostarczanie i przygotowywanie lekcji, monitorowanie uczniów w trakcie ich pracy i pomaganie im, w razie konieczności, w ich uczeniu się.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Sprawować nadzór nad placem zabaw

  Obserwować spędzanie wolnego czasu przez uczniów, aby zapewnić im bezpieczeństwo i dobre samopoczucie i w razie konieczności podejmować działania.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Organizować działania rozwijające umiejętności motoryczne

  Organizować działania stymulujące rozwój umiejętności motoryczne u dzieci, zwłaszcza w przypadku dzieci, które są bardziej zagrożone w szczególnym kontekście edukacji.

 • Realizować programy opieki nad dziećmi

  Wykonywać działania z dziećmi zgodnie z ich potrzebami fizycznymi, emocjonalnymi, intelektualnymi i społecznymi, używając odpowiednich narzędzi i sprzętu, aby ułatwić interakcję i uczenie się.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Zarządzać problemami, z jakimi borykają się dzieci

  Promowanie profilaktyki, wczesnego wykrywania i zarządzania problemami u dzieci, z naciskiem na opóźnienia i zaburzenia rozwojowe, problemy behawioralne, niepełnosprawność funkcjonalną, obciążenia społeczne, zaburzenia psychiczne, w tym depresję, oraz zaburzenia lękowe.

Source: Sisyphus ODB