Zawód asystent posła

Asystenci posłów wspierają urzędników i polityków parlamentów regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz wykonują zadania logistyczne. Dokonują przeglądu dokumentów urzędowych i stosują procedury określone przez odpowiednie parlamenty. Wspierają komunikację z zainteresowanymi stronami i zapewniają wsparcie logistyczne niezbędne do obsługi procesów urzędowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Zasady komunikacji

  Zbiór wspólnych zasad w odniesieniu do komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, budowanie relacji, dostosowanie rejestru oraz respektowanie interwencji innych osób.

 • Strategie organizacyjne

  Strategie mające na celu osiągnięcie celów dotyczących rozwoju i utrzymania organizacji.

 • Komunikacja

  Wymiana i przekazywanie informacji, pomysłów, koncepcji, myśli i uczuć poprzez wykorzystanie wspólnego systemu słów, znaków i zasad semiotycznych za pośrednictwem nośnika.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Polityka

  Metoda, proces i badanie wpływu na ludzi, przejmowania kontroli nad społecznością lub społeczeństwem oraz podział władzy w obrębie społeczności i między społeczeństwami.

 • Oprogramowanie biurowe

  Charakterystyka i działanie programów do zadań biurowych, takich jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacja, poczta e-mail i baza danych.

 • Polityka publiczna

  Działania polityczne, plany i zamiary rządu na sesję ustawodawczą z konkretnych przyczyn.

Umiejętności

 • Opracowywać komunikaty prasowe

  Gromadzić informacje i pisać komunikaty prasowe, dostosowując rejestr do docelowych odbiorców i gwarantując skuteczne przekazanie komunikatu.

 • Negocjować z zainteresowanymi stronami

  Negocjować kompromisy z zainteresowanymi stronami i dążyć do wypracowania najkorzystniejszych warunków umów dla przedsiębiorstwa. Może to obejmować budowanie relacji z dostawcami i klientami, a także zapewnianie rentowności produktów.

 • Współpracować przy opracowywaniu polityki

  Przekazywać konkretną wiedzę i odpowiednie uwagi (np. finansowe, prawne, strategiczne) na tematy, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu procedur.

 • Sporządzać projekty aktów prawnych

  Sporządzać projekty aktów prawnych w celu zapewnienia większej harmonizacji i precyzyjności w obszarach wymagających reform.

 • Doradzać w kwestii zgodności z polityką publiczną

  Doradzać organizacjom, w jaki sposób mogą poprawić zgodność z mającymi zastosowanie politykami rządowymi, których są zobowiązane przestrzegać, oraz jakie niezbędne kroki należy podjąć w celu zapewnienia pełnej zgodności.

 • Brać udział w posiedzeniach plenarnych parlamentu

  Udzielać wsparcia podczas sesji plenarnych parlamentu poprzez dokonywanie przeglądu dokumentów, komunikowanie się z innymi partiami oraz zapewnienie sprawnego przebiegu sesji.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Dokonywać przeglądu projektów

  Poddawać korekcie i opiniować rysunki techniczne lub projekty.

 • Opracowywać polityki organizacyjne

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie procedur mających na celu udokumentowanie i uszczegółowienie procedur działania organizacji w świetle jej planowania strategicznego.

 • Przedstawiać uwagi na temat projektów

  Obserwować i analizować projekty przygotowywane przez innych redaktorów legislacyjnych w celu poprawy kontroli jakości oraz poprawy ich wiedzy i umiejętności z zakresu redagowania.

 • Zadawać pytania dotyczące dokumentów

  Sprawdzać i formułować pytania dotyczące dokumentów w ogóle. Badać kompletność, poufność, styl dokumentu oraz szczegółowe instrukcje postępowania z dokumentami.

 • Nadzorować działania w zakresie rzecznictwa

  Zarządzać działaniami mającymi na celu wpływanie na decyzje polityczne, gospodarcze i społeczne. Upewnić się, że zasady etyczne i polityki są przestrzegane.

 • Porozumiewać się z interesariuszami

  Ułatwiać komunikację między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inni interesariusze, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Doradzać w zakresie strategii komunikacyjnych

  Zapewniać firmom i organizacjom usługi doradcze dotyczące ich wewnętrznych i zewnętrznych planów komunikacji i ich reprezentacji, w tym ich obecności w internecie. Zalecać usprawnienia w komunikacji i upewniać się, że ważne informacje docierają do wszystkich pracowników oraz że udzielane są odpowiedzi na ich pytania.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Pośredniczyć w kontaktach z urzędnikami państwowymi

  Konsultować się i współpracować z urzędnikami państwowymi, zajmującymi się sprawami istotnymi dla nas lub naszej firmy.

 • Sprawdzać dokumenty urzędowe

  Kontrola urzędowej dokumentacji osób fizycznych, takich jak prawo jazdy i dokumenty tożsamości, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi oraz identyfikacji i oceny osób fizycznych.

 • Przestrzegać wymogów w zakresie formatów publikacji

  Przesłać materiał tekstowy do druku. Zawsze należy przestrzegać wymaganych i oczekiwanych formatów publikacji.

Source: Sisyphus ODB