Zawód badacz nauki o komunikowaniu

Badacze nauki o komunikowaniu badają różne aspekty planowania, gromadzenia, tworzenia, organizowania, zachowywania, wykorzystywania, oceny i wymiany informacji w formie werbalnej i niewerbalnej. Badają interakcje między grupami, osobami fizycznymi i jednostkami wykorzystującymi technologie (robotami).

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Badania z zakresu komunikacji

  Akademicka dziedzina nauki, która bada procesy interakcji człowieka i komunikacji za pośrednictwem różnych mediów oraz sposób, w jaki ten komunikat jest interpretowany na poziomie politycznym, gospodarczym, kulturowym, społecznym, semiotycznym oraz hermeneutycznym.

 • Rodzaje środków przekazu

  Środki masowego przekazu, takie jak telewizja, czasopisma i radio, które docierają i mają wpływ na większość społeczeństwa.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Medioznawstwo

  Dziedzina akademicka, która zajmuje się historią, treściami oraz wpływem różnorodnych mediów, ze szczególnym naciskiem na komunikację masową.

 • Komunikacja

  Wymiana i przekazywanie informacji, pomysłów, koncepcji, myśli i uczuć poprzez wykorzystanie wspólnego systemu słów, znaków i zasad semiotycznych za pośrednictwem nośnika.

Umiejętności

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Opracowywać strategie komunikacyjne

  Zarządzać lub wspierać planowanie i wdrażanie wewnętrznych i zewnętrznych planów organizacji i prezentacji dotyczących komunikacji, w tym jej obecność w Internecie.

 • Przeprowadzać badania ilościowe

  Przeprowadzać systematyczne badanie empiryczne obserwowalnych zjawisk za pomocą technik statystycznych, matematycznych lub obliczeniowych.

 • Stosować techniki przetwarzania danych

  Gromadzić, przetwarzać i analizować istotne dane i informacje, odpowiednio przechowywać i aktualizować dane oraz przedstawiać liczby i dane za pomocą wykresów i schematów statystycznych.

 • Przeprowadzać badania jakościowe

  Gromadzić istotne informacji poprzez stosowanie systematycznych metod, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizy tekstowe, obserwacje i studia przypadków.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

Source: Sisyphus ODB